Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
67121-B.pdf 368.83 KB
CD1/01 - Sonata in D minor, BWV964 - I. Adagio.flac 8.88 MB
CD1/02 - Sonata in D minor, BWV964 - II. Fuga; Allegro.flac 19.10 MB
CD1/03 - Sonata in D minor, BWV964 - III. Andante.flac 9.78 MB
CD1/04 - Sonata in D minor, BWV964 - IV. Allegro.flac 16.34 MB
CD1/05 - French Suite No. 1 in D minor, BWV812 - I. Allemande.flac 8.92 MB
CD1/06 - French Suite No. 1 in D minor, BWV812 - II. Courante.flac 6.59 MB
CD1/07 - French Suite No. 1 in D minor, BWV812 - III. Sarabande.flac 9.33 MB
CD1/08 - French Suite No. 1 in D minor, BWV812 - IV. Menuet I and II.flac 8.64 MB
CD1/09 - French Suite No. 1 in D minor, BWV812 - V. Gigue.flac 9.65 MB
CD1/10 - French Suite No. 2 in C minor, BWV813 - I. Allemande.flac 8.24 MB
CD1/11 - French Suite No. 2 in C minor, BWV813 - II. Courante.flac 6.43 MB
CD1/12 - French Suite No. 2 in C minor, BWV813 - III. Sarabande.flac 9.40 MB
CD1/13 - French Suite No. 2 in C minor, BWV813 - IV. Air.flac 4.23 MB
CD1/14 - French Suite No. 2 in C minor, BWV813 - V. Menuet I and II.flac 9.95 MB
CD1/15 - French Suite No. 2 in C minor, BWV813 - VI. Gigue.flac 8.57 MB
CD1/16 - French Suite No. 3 in B minor, BWV814 - I. Allemande.flac 8.10 MB
CD1/17 - French Suite No. 3 in B minor, BWV814 - II. Courante.flac 7.23 MB
CD1/18 - French Suite No. 3 in B minor, BWV814 - III. Sarabande.flac 8.54 MB
CD1/19 - French Suite No. 3 in B minor, BWV814 - IV. Anglaise.flac 4.58 MB
CD1/20 - French Suite No. 3 in B minor, BWV814 - V. Menuet and Trio.flac 9.27 MB
CD1/21 - French Suite No. 3 in B minor, BWV814 - VI. Gigue.flac 6.92 MB
CD1/22 - Prelude in C major, BWV924.flac 3.14 MB
CD1/23 - Prelude in G minor, BWV930.flac 5.88 MB
CD1/24 - Prelude in D major, BWV925.flac 3.13 MB
CD1/25 - Prelude in D minor, BWV926.flac 3.51 MB
CD1/26 - Prelude in F major, BWV927.flac 1.69 MB
CD1/27 - Prelude in F major, BWV928.flac 4.28 MB
CD1/Angela Hewitt - Bach; French Suites CD1.log 25.80 KB
CD1/Bach; French Suites CD1 (leftout gaps).cue 5.48 KB
CD1/Bach; French Suites CD1 (noncompliant).cue 5.49 KB
CD1/Bach; French Suites CD1 (single wav).cue 3.72 KB
CD2/01 - Prelude in C major, BWV933.flac 4.77 MB
CD2/02 - Prelude in C minor, BWV934.flac 5.27 MB
CD2/03 - Prelude in D minor, BWV935.flac 4.51 MB
CD2/04 - Prelude in D major, BWV936.flac 6.05 MB
CD2/05 - Prelude in E major, BWV937.flac 4.67 MB
CD2/06 - Prelude in E minor, BWV938.flac 5.41 MB
CD2/07 - Prelude in C major, BWV939.flac 1.94 MB
CD2/08 - Prelude in D minor, BWV940.flac 2.25 MB
CD2/09 - Prelude in E minor, BWV941.flac 1.91 MB
CD2/10 - Prelude in A minor, BWV942.flac 2.04 MB
CD2/11 - Prelude in C major, BWV943.flac 4.28 MB
CD2/12 - Prelude in C minor, BWV999.flac 3.69 MB
CD2/13 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - I. Praeludium.flac 4.38 MB
CD2/14 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - II. Allemande.flac 7.70 MB
CD2/15 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - III. Courante.flac 5.84 MB
CD2/16 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - IV. Sarabande.flac 7.40 MB
CD2/17 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - V. Gavotte I.flac 3.80 MB
CD2/18 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - VI. Gavotte II.flac 8.44 MB
CD2/19 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - VII. Menuet.flac 2.80 MB
CD2/20 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - VIII. Air.flac 4.97 MB
CD2/21 - French Suite No. 4 in E flat major, BWV815 - IX. Gigue.flac 7.79 MB
CD2/22 - French Suite No. 5 in G major, BWV816 - I. Allemande.flac 7.95 MB
CD2/23 - French Suite No. 5 in G major, BWV816 - II. Courante.flac 5.09 MB
CD2/24 - French Suite No. 5 in G major, BWV816 - III. Sarabande.flac 13.00 MB
CD2/25 - French Suite No. 5 in G major, BWV816 - IV. Gavotte.flac 3.69 MB
CD2/26 - French Suite No. 5 in G major, BWV816 - V. Bourree.flac 4.34 MB
CD2/27 - French Suite No. 5 in G major, BWV816 - VI. Loure.flac 5.47 MB
CD2/28 - French Suite No. 5 in G major, BWV816 - VII. Gigue.flac 11.81 MB
CD2/29 - French Suite No. 6 in E major, BWV817 - I. Allemande.flac 7.49 MB
CD2/30 - French Suite No. 6 in E major, BWV817 - II. Courante.flac 4.70 MB
CD2/31 - French Suite No. 6 in E major, BWV817 - III. Sarabande.flac 8.58 MB
CD2/32 - French Suite No. 6 in E major, BWV817 - IV. Gavotte.flac 3.38 MB
CD2/33 - French Suite No. 6 in E major, BWV817 - V. Polonaise.flac 4.08 MB
CD2/34 - French Suite No. 6 in E major, BWV817 - VI. Bourrée.flac 4.36 MB
CD2/35 - French Suite No. 6 in E major, BWV817 - VII. Menuet.flac 3.72 MB
CD2/36 - French Suite No. 6 in E major, BWV817 - VIII. Gigue.flac 7.54 MB
CD2/37 - Prelude and Fugue in A minor, BWV894 - I. Prelude.flac 16.61 MB
CD2/38 - Prelude and Fugue in A minor, BWV894 - II. Fugue.flac 12.43 MB
CD2/Angela Hewitt - Bach; French Suites CD2.log 34.43 KB
CD2/Bach; French Suites CD2 (leftout gaps).cue 7.62 KB
CD2/Bach; French Suites CD2 (noncompliant).cue 7.63 KB
CD2/Bach; French Suites CD2 (single wav).cue 5.14 KB
front.png 303.60 KB
Torrent downloaded from Demonoid.me.txt 46.00 B
Liên quan
Bach - French Suites (Angela Hewitt, piano).flac 659.20 MB
Bach - French Suites (Angela Hewitt, piano).flac 957.60 MB
Bach - French Suites (Angela Hewitt, piano).mp3 349.27 MB
Bach - French Suites (Angela Hewitt, piano).flac 226.58 MB
Bach - French Suites (Angela Hewitt, piano).mp3 220.75 MB
Bach - French Suites (Angela Hewitt, piano).mp3 139.33 MB
Bach - French Suites (Angela Hewitt, piano).mp3 139.18 MB
Bach - French Suites (Angela Hewitt, piano).rar 217.10 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us