Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
12 Clay Cook/12 Studio Natural Light and Strobes.mp4 1,007.26 MB
12 Clay Cook/12 Studio Natural Light and Strobes Images/12 Studio Natural Light and Strobes - RAW.CR2 25.39 MB
12 Clay Cook/12 Studio Natural Light and Strobes Images/12 Studio Natural Light and Strobes - Capture One Edit.jpg 12.52 MB
12 Clay Cook/12 Studio Natural Light and Strobes Images/12 Studio Natural Light and Strobes - JPEG of RAW.jpg 11.82 MB
19-23 Clay Cook/21 Business - Example Invoices and Estimates.mp4 279.64 MB
19-23 Clay Cook/Sample Estimates and Invoices/Thread-Estimate.jpg 2.01 MB
19-23 Clay Cook/Sample Estimates and Invoices/Blank Magazine Invoice.jpg 838.22 KB
19-23 Clay Cook/Sample Estimates and Invoices/Blank-Magazine-Estimate.jpg 1.91 MB
19-23 Clay Cook/Sample Estimates and Invoices/Marco- Delacroix-Estimate.jpg 1.91 MB
19-23 Clay Cook/Sample Estimates and Invoices/Thread-Invoice.jpg 680.94 KB
19-23 Clay Cook/23 Business - Social Media.mp4 484.68 MB
19-23 Clay Cook/20 Business - Pricing for Commercial Jobs.mp4 416.55 MB
19-23 Clay Cook/19 Business - Pricing for Editorial Jobs.mp4 256.61 MB
19-23 Clay Cook/22 Business - Marketing.mp4 317.99 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot.mp4 1.40 GB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 2 Scoreboard/18 Editorial Spread Shoot - Image 2 - RAW1.IIQ 65.85 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 2 Scoreboard/18 Editorial Spread Shoot - Image 2 - RAW2.IIQ 66.04 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 2 Scoreboard/18 Editorial Spread Shoot - Image 2 - Capture One2.jpg 34.60 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 2 Scoreboard/18 Editorial Spread Shoot - Image 2 - Capture One1.jpg 34.09 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 2 Scoreboard/18 Editorial Spread Shoot - Image 2 - JPEG of RAW1.jpg 45.34 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 2 Scoreboard/18 Editorial Spread Shoot - Image 2 - JPEG of RAW2.jpg 47.94 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - RAW2.IIQ 67.23 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - Capture One Edits 1.jpg 32.43 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - JPEG of RAW1.jpg 45.08 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - JPEG of RAW3.jpg 48.36 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - Capture One Edits 2.jpg 30.28 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - JPEG of RAW2.jpg 45.18 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - Capture One Edits 3.jpg 31.37 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - RAW3.IIQ 70.85 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 1 Bleachers/18 Editorial Spread Shoot - Image 1 - RAW1.IIQ 67.04 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 3 Lobby/18 Editorial Spread Shoot - Image 3 - Capture One Edits1.jpg 31.46 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 3 Lobby/18 Editorial Spread Shoot - Image 3 - RAW1.IIQ 75.54 MB
18 Clay Cook/18 Editorial Spread Shoot Images/Image 3 Lobby/18 Editorial Spread Shoot - Image 3 - JPEG of RAW1.jpg 30.95 MB
16-17 Clay Cook/17 Fashion Shoot.mp4 598.65 MB
16-17 Clay Cook/16 Studio Gels Images/16 Studio Gels - RAW.IIQ 60.04 MB
16-17 Clay Cook/16 Studio Gels Images/16 Studio Gels - Capture One Edits.jpg 27.96 MB
16-17 Clay Cook/16 Studio Gels Images/16 Studio Gels - JPEG of RAW.jpg 26.63 MB
16-17 Clay Cook/16 Studio Gels.mp4 541.52 MB
16-17 Clay Cook/17 Fashion Shoot Images/17 Fashion Shoot - Capture One Edits.jpg 29.77 MB
16-17 Clay Cook/17 Fashion Shoot Images/17 Fashion Shoot - RAW.IIQ 68.60 MB
16-17 Clay Cook/17 Fashion Shoot Images/17 Fashion Shoot - JPEG of RAW.jpg 27.88 MB
13 Clay Cook/13 Studio One Light Setup.mp4 1.28 GB
13 Clay Cook/13 Studio One Light Setup Images/13 Studio One Light Setup - JPEG of RAW.jpg 4.21 MB
13 Clay Cook/13 Studio One Light Setup Images/13 Studio One Light Setup - RAW.CR2 26.00 MB
13 Clay Cook/13 Studio One Light Setup Images/13 Studio One Light Setup - Capture One Edits.jpg 4.26 MB
06-09 Clay Cook/09 Bounce Flash Images/09 Bounce Flash - RAW.CR2 26.10 MB
06-09 Clay Cook/09 Bounce Flash Images/09 Bounce Flash - JPEG of RAW.jpg 10.26 MB
06-09 Clay Cook/09 Bounce Flash Images/09 Bounce Flash - Capture One Edits.jpg 13.60 MB
06-09 Clay Cook/06 Natural Light Reflectors.mp4 436.51 MB
06-09 Clay Cook/09 Bounce Flash.mp4 497.83 MB
06-09 Clay Cook/08 Natural Reflectors Images/08 Natural Reflectors - RAW.CR2 28.19 MB
06-09 Clay Cook/08 Natural Reflectors Images/08 Natural Reflectors - Capture One Edits.jpg 12.46 MB
06-09 Clay Cook/08 Natural Reflectors Images/08 Natural Reflectors - JPEG of RAW.jpg 11.67 MB
06-09 Clay Cook/06 Natural Light Reflectors Images/06 Natural Light Reflectors - Capture One Edits.jpg 9.54 MB
06-09 Clay Cook/06 Natural Light Reflectors Images/06 Natural Light Reflectors - RAW.CR2 25.06 MB
06-09 Clay Cook/06 Natural Light Reflectors Images/06 Natural Light Reflectors - JPEG of RAW.jpg 8.83 MB
06-09 Clay Cook/08 Natural Reflectors.mp4 600.94 MB
06-09 Clay Cook/07 Natural Light Scrims.mp4 309.89 MB
06-09 Clay Cook/07 Natural Light Scrims Images/07 Natural Light Scrims - RAW.CR2 27.51 MB
06-09 Clay Cook/07 Natural Light Scrims Images/07 Natural Light Scrims - Capture One Edits.jpg 9.50 MB
06-09 Clay Cook/07 Natural Light Scrims Images/07 Natural Light Scrims - JPEG of RAW.jpg 9.16 MB
00-01 Clay Cook/00.1 Gear.mp4 763.33 MB
00-01 Clay Cook/01 Introduction To Clay Cook.mp4 413.23 MB
00-01 Clay Cook/00.2 Tethering.mp4 225.36 MB
10-11 Clay Cook/11 Strobes on Location-2.mp4 533.01 MB
10-11 Clay Cook/10 Strobes on Location-1.mp4 610.50 MB
10-11 Clay Cook/11 Strobes on Location-2 Images/11 Strobes on Location-2 - RAW.CR2 24.23 MB
10-11 Clay Cook/11 Strobes on Location-2 Images/11 Strobes on Location-2 - Capture One Edits.jpg 8.46 MB
10-11 Clay Cook/11 Strobes on Location-2 Images/11 Strobes on Location-2 - JPEG of RAW.jpg 7.28 MB
10-11 Clay Cook/10 Strobes on Location-1 Images/10 Strobes on Location-1 - RAW.CR2 26.79 MB
10-11 Clay Cook/10 Strobes on Location-1 Images/10 Strobes on Location-1 - JPEG of RAW.jpg 15.66 MB
10-11 Clay Cook/10 Strobes on Location-1 Images/10 Strobes on Location-1 - Capture One Edits.jpg 11.16 MB
04-05 Clay Cook/05 Full Shade.mp4 464.87 MB
04-05 Clay Cook/04 Dappled Shade Images/04 Dappled Shade - Capture One Edits.jpg 19.66 MB
04-05 Clay Cook/04 Dappled Shade Images/04 Dappled Shade - JPEG of RAW.jpg 18.01 MB
04-05 Clay Cook/04 Dappled Shade Images/04 Dappled Shade - RAW.CR2 26.29 MB
04-05 Clay Cook/05 Full Shade Images/05 Full Shade - Capture One Edits.jpg 12.77 MB
04-05 Clay Cook/05 Full Shade Images/05 Full Shade - JPEG of RAW.jpg 11.46 MB
04-05 Clay Cook/05 Full Shade Images/05 Full Shade - RAW.CR2 26.36 MB
04-05 Clay Cook/04 Dappled Shade.mp4 775.07 MB
24 Clay Cook/24 Business - Closing Interview.mp4 925.99 MB
14-15 Clay Cook/15 Adding Studio Fill Images/15 Adding Studio Fill - RAW.IIQ 59.67 MB
14-15 Clay Cook/15 Adding Studio Fill Images/15 Adding Studio Fill - Capture One Edits.jpg 24.71 MB
14-15 Clay Cook/15 Adding Studio Fill Images/15 Adding Studio Fill - JPEG of RAW.jpg 21.08 MB
14-15 Clay Cook/14 Studio Two Light Setup.mp4 976.94 MB
14-15 Clay Cook/14 Studio Two Light Setup Images/14 Studio Two Light Setup - Capture One Edits.jpg 7.75 MB
14-15 Clay Cook/14 Studio Two Light Setup Images/14 Studio Two Light Setup - RAW.CR2 23.32 MB
14-15 Clay Cook/14 Studio Two Light Setup Images/14 Studio Two Light Setup - JPEG of Raw.jpg 6.64 MB
14-15 Clay Cook/15 Adding Studio Fill.mp4 719.96 MB
02-03 Clay Cook/02 Direct Sunlight-1.mp4 886.63 MB
02-03 Clay Cook/03 Direct Sunlight-2.mp4 617.47 MB
02-03 Clay Cook/03 Direct Sunlight-2 Images/03 Direct Sunlight-2 - JPEG of RAW.jpg 13.86 MB
02-03 Clay Cook/03 Direct Sunlight-2 Images/03 Direct Sunlight-2 - RAW File.CR2 26.02 MB
02-03 Clay Cook/03 Direct Sunlight-2 Images/03 Direct Sunlight-2 - Capture One Edits.jpg 10.57 MB
02-03 Clay Cook/02 Direct Sunlight-1 Images/02 Direct Sunlight-1 - RAW.CR2 26.84 MB
02-03 Clay Cook/02 Direct Sunlight-1 Images/02 Direct Sunlight-1 - Capture One Edits.jpg 15.47 MB
02-03 Clay Cook/02 Direct Sunlight-1 Images/02 Direct Sunlight-1 - JPEG of RAW.jpg 9.06 MB
Liên quan
Fstoppers - Clay Cook's Fashion and Editorial Portrait Photography.rar 101.50 MB
Fstoppers - Clay Cook's Fashion and Editorial Portrait Photography.epub 7.37 MB
Fstoppers - Clay Cook's Fashion and Editorial Portrait Photography.rar 2.38 MB
Fstoppers - Clay Cook's Fashion and Editorial Portrait Photography.tgz 43.51 MB
Fstoppers - Clay Cook's Fashion and Editorial Portrait Photography.pdf 8.19 MB
Fstoppers - Clay Cook's Fashion and Editorial Portrait Photography.pdf 97.03 MB
Fstoppers - Clay Cook's Fashion and Editorial Portrait Photography.pdf 97.03 MB
Fstoppers - Clay Cook's Fashion and Editorial Portrait Photography.tgz 35.21 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us