Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/01 - Guns & Roses - Welcome to the Jungle.mp3 7.31 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/02 - Guns & Roses - It's So Easy.mp3 5.42 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/03 - Guns & Roses - Nightrain.mp3 7.17 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/04 - Guns & Roses - Out ta Get Me.mp3 7.05 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/05 - Guns & Roses - Mr. Brownstone.mp3 6.12 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/06 - Guns & Roses - Paradise City.mp3 10.85 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/07 - Guns & Roses - My Michelle.mp3 5.88 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/08 - Guns & Roses - Think About You.mp3 6.19 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/09 - Guns & Roses - Sweet Child o' Mine.mp3 9.52 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/10 - Guns & Roses - You're Crazy.mp3 5.27 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/11 - Guns & Roses - Anything Goes.mp3 5.51 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/12 - Guns & Roses - Rocket Queen.mp3 9.97 MB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/back.jpg 176.27 KB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/front.jpg 100.50 KB
1 - Appetite for Destruction (1987) 224 CBR/www.kindmetal.com.html 1.42 KB
2 - Lies (1989) 224 CBR/01 Guns & Roses - Reckless Life.mp3 5.40 MB
2 - Lies (1989) 224 CBR/02 Guns & Roses - Nice Boys.mp3 4.85 MB
2 - Lies (1989) 224 CBR/03 Guns & Roses - Move To The City.mp3 5.91 MB
2 - Lies (1989) 224 CBR/04 Guns & Roses - Mama Kin.mp3 6.23 MB
2 - Lies (1989) 224 CBR/05 Guns & Roses - Patience.mp3 9.39 MB
2 - Lies (1989) 224 CBR/06 Guns & Roses - Used To Love Her.mp3 5.09 MB
2 - Lies (1989) 224 CBR/07 Guns & Roses - You're Crazy.mp3 6.62 MB
2 - Lies (1989) 224 CBR/08 Guns & Roses - One In A Million.mp3 9.75 MB
2 - Lies (1989) 224 CBR/Back.jpg 112.17 KB
2 - Lies (1989) 224 CBR/Front.jpg 167.59 KB
2 - Lies (1989) 224 CBR/www.kindmetal.com.html 1.42 KB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/01 - Guns & Roses - Right Next Door to Hell.mp3 4.87 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/02 - Guns & Roses - Dust N' Bones.mp3 7.96 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/03 - Guns & Roses - Live and Let Die.mp3 4.92 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/04 - Guns & Roses - Don't Cry (original).mp3 7.61 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/05 - Guns & Roses - Perfect Crime.mp3 3.84 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/06 - Guns & Roses - You ain't the First.mp3 4.17 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/07 - Guns & Roses - Bad Obsession.mp3 8.77 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/08 - Guns & Roses - Back Off Bitch.mp3 8.10 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/09 - Guns & Roses - Double Talkin' Jive.mp3 5.44 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/10 - Guns & Roses - November Rain.mp3 14.36 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/11 - Guns & Roses - The Garden.mp3 8.60 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/12 - Guns & Roses - Garden of Eden.mp3 4.32 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/13 - Guns & Roses - Don't Damn Me.mp3 8.52 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/14 - Guns & Roses - Bad Apples.mp3 7.17 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/15 - Guns & Roses - Dead Horse.mp3 6.88 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/16 - Guns & Roses - Coma.mp3 16.39 MB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/back.jpg 130.63 KB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/front.jpg 163.34 KB
3 - Use Your Illusion I (1991) 224 CBR/www.kindmetal.com.html 1.42 KB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/01 Guns & Roses - Civil War.mp3 12.20 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/02 Guns & Roses - 14 Years.mp3 6.88 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/03 Guns & Roses - Yesterdays.mp3 5.11 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/04 Guns & Roses - Knockin' on Heaven's Door.mp3 8.91 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/05 Guns & Roses - Get in the Ring.mp3 8.98 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/06 Guns & Roses - Shotgun Blues.mp3 5.33 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/07 Guns & Roses - Breakdown.mp3 11.28 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/08 Guns & Roses - Pretty Tied Up.mp3 7.59 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/09 Guns & Roses - Locomotive.mp3 13.76 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/10 Guns & Roses - So Fine.mp3 6.52 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/11 Guns & Roses - Estranged.mp3 14.97 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/12 Guns & Roses - You Could Be Mine.mp3 9.12 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/13 Guns & Roses - Don't Cry (Alt. Lyrics).mp3 7.53 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/14 Guns & Roses - My World.mp3 2.12 MB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/back.jpg 273.92 KB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/front.jpg 131.74 KB
4 - Use your Illusion II (1991) 224 CBR/www.kindmetal.com.html 1.42 KB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/01 Guns & Roses - Since I Don't Have You.mp3 6.91 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/02 Guns & Roses - New Rose.mp3 4.23 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/03 Guns & Roses - Down On The Farm.mp3 5.54 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/04 Guns & Roses - Human Being.mp3 10.89 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/05 Guns & Roses - Raw Power.mp3 5.11 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/06 Guns & Roses - Ain't It Fun.mp3 8.12 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/07 Guns & Roses - Buick Makane.mp3 4.23 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/08 Guns & Roses - Hair Of The Dog.mp3 6.25 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/09 Guns & Roses - Attitude.mp3 2.30 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/10 Guns & Roses - Black Leather.mp3 6.59 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/11 Guns & Roses - You Can't Put Your Arms Around A Memory.mp3 5.70 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/12 Guns & Roses - I Don't Care About You.mp3 7.65 MB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/back.jpg 121.56 KB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/front.jpg 88.00 KB
5 - The Spaghetti Incident (1993) 224 CBR/www.kindmetal.com.html 1.42 KB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/01 - Out ta Get Me.mp3 7.31 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/02 - Pretty Tied Up.mp3 8.68 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/03 - Yesterdays.mp3 6.22 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/04 - Move to the city.mp3 12.83 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/05 - You Could be Mine.mp3 9.68 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/06 - Rocket Queen.mp3 13.55 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/07 - Sweet Child O' Mine.mp3 11.89 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/08 - Knockin' on Heaven's Door.mp3 11.95 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/09 - Don't Cry.mp3 7.61 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/10 - Estranged.mp3 15.81 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/11 - Paradise City.mp3 11.80 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 2) 224 CBR/www.kindmetal.com.html 1.42 KB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/01 - Nightrain.mp3 8.52 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/02 - Mr. Brownstone.mp3 9.14 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/03 - It's So Easy.mp3 5.57 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/04 - Welcome To The Jungle.mp3 8.25 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/05 - Dust N' Bones.mp3 8.15 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/06 - My Michelle.mp3 6.23 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/07 - You're Crazy.mp3 7.62 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/08 - Used To Love Her.mp3 6.89 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/09 - Patience.mp3 10.75 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/10 - It's Alright.mp3 5.01 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/11 - November Rain.mp3 20.02 MB
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/Torrent downloaded from Demonoid.com.txt 47.00 B
6 - Live Era 2CD (1999) 224 CBR/Live Era (CD 1) 224 CBR/www.kindmetal.com.html 1.42 KB
Invitation To A Great Torrent Community.txt 497.00 B
www.kindmetal.com.html 1.42 KB
Liên quan
Guns & Roses Discography (224 CBR) {reseed} (album art included).mp3 670.16 MB
Guns & Roses Discography (224 CBR) {reseed} (album art included).mp3 574.01 MB
Guns & Roses Discography (224 CBR) {reseed} (album art included).mp3 670.16 MB
Guns & Roses Discography (224 CBR) {reseed} (album art included).mp3 670.16 MB
Guns & Roses Discography (224 CBR) {reseed} (album art included).mp3 670.29 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us