Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
1972 - Lou Reed/01. I Can't Stand It.mp3 6.08 MB
1972 - Lou Reed/02. Going Down.mp3 6.81 MB
1972 - Lou Reed/03. Walk And Talk It.mp3 8.50 MB
1972 - Lou Reed/04. Lisa Says.mp3 12.75 MB
1972 - Lou Reed/05. Berlin.mp3 12.12 MB
1972 - Lou Reed/06. I Love You.mp3 5.43 MB
1972 - Lou Reed/07. Wild Child.mp3 10.87 MB
1972 - Lou Reed/08. Love Makes You Feel.mp3 7.45 MB
1972 - Lou Reed/09. Ride Into The Sun.mp3 7.60 MB
1972 - Lou Reed/10. Ocean.mp3 11.64 MB
1972 - Lou Reed/art/01 front.jpg 163.49 KB
1972 - Lou Reed/art/02 back.jpg 87.20 KB
1972 - Lou Reed/art/03 CD.jpg 72.25 KB
1972 - Lou Reed/cover.jpg 64.32 KB
1972 - Transformer/01. Vicious.mp3 6.86 MB
1972 - Transformer/02. Andy's Chest.mp3 7.70 MB
1972 - Transformer/03. Perfect Day.mp3 8.67 MB
1972 - Transformer/04. Hangin' Round.mp3 8.25 MB
1972 - Transformer/05. Walk On The Wild Side.mp3 9.79 MB
1972 - Transformer/06. Make Up.mp3 6.92 MB
1972 - Transformer/07. Satellite Of Love.mp3 8.52 MB
1972 - Transformer/08. Wagon Wheel.mp3 7.65 MB
1972 - Transformer/09. New York Telephone Conversation.mp3 3.62 MB
1972 - Transformer/10. I'm So Free.mp3 7.28 MB
1972 - Transformer/11. Goodnight Ladies.mp3 10.39 MB
1972 - Transformer/12. Hangin' 'Round (Acoustic Demo) [Bonus Track].mp3 9.11 MB
1972 - Transformer/13. Perfect Day (Acoustic Demo) - Transformer Radio Spot (Hidden Track) [Bonus Track].mp3 11.11 MB
1972 - Transformer/art/01 front.jpg 91.08 KB
1972 - Transformer/art/02 back.jpg 107.34 KB
1972 - Transformer/art/03 CD.jpg 74.40 KB
1972 - Transformer/cover.jpg 36.70 KB
1973 - Berlin/01. Berlin.mp3 7.86 MB
1973 - Berlin/02. Lady Day.mp3 8.44 MB
1973 - Berlin/03. Men Of Good Fortune.mp3 10.68 MB
1973 - Berlin/04. Caroline Says I.mp3 9.10 MB
1973 - Berlin/05. How Do You Think It Feels.mp3 8.54 MB
1973 - Berlin/06. Oh Jim.mp3 12.07 MB
1973 - Berlin/07. Caroline Says II.mp3 9.72 MB
1973 - Berlin/08. The Kids.mp3 18.17 MB
1973 - Berlin/09. The Bed.mp3 13.46 MB
1973 - Berlin/10. Sad Song.mp3 15.95 MB
1973 - Berlin/art/01 front.jpg 133.04 KB
1973 - Berlin/art/02 back.jpg 158.00 KB
1973 - Berlin/art/03 CD.jpg 75.20 KB
1973 - Berlin/cover.jpg 52.87 KB
1974 - Sally Can't Dance/01. Ride Sally Ride.mp3 9.42 MB
1974 - Sally Can't Dance/02. Animal Language.mp3 7.12 MB
1974 - Sally Can't Dance/03. Baby Face.mp3 11.71 MB
1974 - Sally Can't Dance/04. N.Y. Stars.mp3 9.27 MB
1974 - Sally Can't Dance/05. Kill Your Sons.mp3 8.45 MB
1974 - Sally Can't Dance/06. Ennui.mp3 8.56 MB
1974 - Sally Can't Dance/07. Sally Can't Dance.mp3 9.66 MB
1974 - Sally Can't Dance/08. Billy.mp3 11.89 MB
1974 - Sally Can't Dance/09. Good Taste (Previously Unreleased) [Bonus Track].mp3 8.07 MB
1974 - Sally Can't Dance/10. Sally Can't Dance (Single Version) [Bonus Track].mp3 6.71 MB
1974 - Sally Can't Dance/art/01 front.jpg 116.30 KB
1974 - Sally Can't Dance/art/02 back.jpg 118.26 KB
1974 - Sally Can't Dance/art/03 CD.jpg 76.40 KB
1974 - Sally Can't Dance/cover.jpg 46.68 KB
1976 - Coney Island Baby/01. Crazy Feeling.mp3 6.70 MB
1976 - Coney Island Baby/02. Charley's Girl.mp3 6.12 MB
1976 - Coney Island Baby/03. She's My Best Friend.mp3 13.79 MB
1976 - Coney Island Baby/04. Kicks.mp3 13.93 MB
1976 - Coney Island Baby/05. A Gift.mp3 8.65 MB
1976 - Coney Island Baby/06. Ooohhh Baby.mp3 8.67 MB
1976 - Coney Island Baby/07. Nobody's Business.mp3 8.77 MB
1976 - Coney Island Baby/08. Coney Island Baby.mp3 15.53 MB
1976 - Coney Island Baby/09. Nowhere At All [Bonus Track].mp3 7.57 MB
1976 - Coney Island Baby/10. Downtown Dirt [Bonus Track].mp3 9.88 MB
1976 - Coney Island Baby/11. Leave Me Alone [Bonus Track].mp3 12.81 MB
1976 - Coney Island Baby/12. Crazy Feeling (Alternate Version) [Bonus Track].mp3 6.11 MB
1976 - Coney Island Baby/13. She's My Best Friend (Alternate Version) [Bonus Track].mp3 9.51 MB
1976 - Coney Island Baby/14. Coney Island Baby (Alternate Version) [Bonus Track].mp3 13.07 MB
1976 - Coney Island Baby/art/01 front.jpg 77.93 KB
1976 - Coney Island Baby/art/02 back.jpg 72.85 KB
1976 - Coney Island Baby/art/03 CD.jpg 74.57 KB
1976 - Coney Island Baby/cover.jpg 28.24 KB
box art/01 box front.jpg 113.14 KB
box art/02 box back.jpg 123.61 KB
box cover.jpg 45.16 KB
Liên quan
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).flac 1.38 GB
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).flac 1.39 GB
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).mp3 462.13 MB
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).mp3 545.59 MB
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).mp3 326.59 MB
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).flac 1.63 GB
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).flac 2.04 GB
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).flac 1.59 GB
LOU REED - 2008 - Original Album Classics (5CD, slipcase) (Sony BMG Music).flac 1.86 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us