Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
CD 1/01C.C. Rider.mp3 4.72 MB
CD 1/02San Francisco Bay Blues.mp3 3.95 MB
CD 1/03Whinin' Boy Blues.mp3 4.54 MB
CD 1/04Careless Love.mp3 6.74 MB
CD 1/05I'll Drown In My Own Tears.mp3 3.94 MB
CD 1/06Gospel Ship.mp3 4.19 MB
CD 1/07.Stealin'.mp3 4.85 MB
CD 1/08.Leavin' This Mornin'.mp3 4.82 MB
CD 1/09.Daddy, Daddy, Daddy.mp3 6.35 MB
CD 1/10.Careless Love.mp3 9.47 MB
CD 1/11.Burgeoise Blues.mp3 5.80 MB
CD 1/12.Black Mountain Blues.mp3 8.18 MB
CD 1/13.Honky Tonk Angel.mp3 11.52 MB
CD 1/14.Empty Pillow.mp3 5.48 MB
CD 1/15.Red Mountian Burgundy.mp3 9.35 MB
CD 1/16.No Reason For Livin'.mp3 6.08 MB
CD 1/17.Mary Jane.mp3 5.89 MB
CD 1/18.What Good Can Drinking Do.mp3 6.51 MB
CD 1/19.San Francisco Blues.mp3 4.41 MB
CD 1/20.Black Mountain Blues.mp3 9.90 MB
CD 1/21.Columbus Stockade.mp3 10.05 MB
CD 1/22.Trouble In My Mind.mp3 3.90 MB
CD 1/23.What Good Can Drinkin' Do.mp3 6.37 MB
CD 1/24.Silver Threads And Golden Needles.mp3 5.79 MB
CD 1/25.Mississippi River.mp3 5.92 MB
CD 1/26.Stealin'.mp3 4.42 MB
CD 1/27.No Reason For Livin'.mp3 4.76 MB
CD 10/171.Intro.mp3 678.26 KB
CD 10/172.Move Over.mp3 10.24 MB
CD 10/173.Interview.mp3 16.48 MB
CD 10/174.Get It While Yo Can.mp3 8.67 MB
CD 10/175.Tell Mama.mp3 15.45 MB
CD 10/176.Me & Bobby McGee.mp3 11.59 MB
CD 10/177.Sunday Mornin' Comin' Down.mp3 12.11 MB
CD 10/178.Intro.mp3 857.85 KB
CD 10/179.Half Moon.mp3 10.36 MB
CD 10/180.Interview.mp3 15.80 MB
CD 10/181.My Baby.mp3 10.37 MB
CD 10/182.Interview.mp3 4.85 MB
CD 10/183.Mercedez Benz.mp3 5.13 MB
CD 10/184.Try (Just A Little Bit Harder).mp3 9.26 MB
CD 10/185.My Baby.mp3 9.54 MB
CD 10/186.Interview - Port Arthur High School Reunion.mp3 4.18 MB
CD 10/187.Me And Bobby McGee - Demo.mp3 11.25 MB
CD 10/188.Cry Baby - Outtake.mp3 11.62 MB
CD 10/189.Move Over - Outtake.mp3 10.40 MB
CD 10/190.Happy Birthday, John (Happy Trails) - Outtake.mp3 2.93 MB
CD 10/191.My Baby - Outtake.mp3 9.33 MB
CD 10/192.Mercedes Benz - Full Take.mp3 5.34 MB
CD 10/193.Pearl - Outtake.mp3 10.40 MB
CD 2/28.Talk & Tuning.mp3 1.94 MB
CD 2/29.Trouble In My Mind.mp3 7.42 MB
CD 2/30.Long Black Train Blues.mp3 9.02 MB
CD 2/31.Kansas City Blues.mp3 8.27 MB
CD 2/32.Hesitation Blues.mp3 9.64 MB
CD 2/33.Down & Out.mp3 8.24 MB
CD 2/34.Daddy Daddy Daddy.mp3 9.31 MB
CD 2/35.Whinin' Boy Blues.mp3 7.86 MB
CD 2/36.Trouble In My Mind.mp3 7.12 MB
CD 2/37.Kansas City Blues.mp3 4.30 MB
CD 2/38.Daddy, Daddy, Daddy.mp3 6.94 MB
CD 2/39.CC Rider.mp3 5.11 MB
CD 2/40.San Francisco Bay Blues.mp3 4.38 MB
CD 2/41.Whinin' Boy Blues.mp3 4.57 MB
CD 2/42.Careless Love.mp3 7.31 MB
CD 2/43.I'll Drown In My Own Tears.mp3 4.10 MB
CD 2/44.Apple Of My Eye.mp3 5.61 MB
CD 2/45. 219 Train.mp3 7.55 MB
CD 2/46.Codine.mp3 10.22 MB
CD 2/47.Down & Out.mp3 8.47 MB
CD 2/48.Turtle Blues.mp3 6.38 MB
CD 2/49.I Ain't Got A Worry.mp3 8.24 MB
CD 2/50.Brownsville.mp3 6.49 MB
CD 2/51.Black Mountain Blues.mp3 8.39 MB
CD 2/52.Careless Love.mp3 8.95 MB
CD 2/53.So Sad To Be Alone.mp3 11.73 MB
CD 3/54.Black Mountain Blues.mp3 10.60 MB
CD 3/55.Walk Right In.mp3 4.97 MB
CD 3/56.River Jordan.mp3 9.01 MB
CD 3/57.Mary Jane.mp3 5.18 MB
CD 3/58.Down On Me.mp3 7.37 MB
CD 3/59.Coo Coo - Single.mp3 4.76 MB
CD 3/60.Bye, Bye Baby - Outtake.mp3 6.29 MB
CD 3/61.Call On Me - Outtake.mp3 6.39 MB
CD 3/62.The Last Time - Single.mp3 5.45 MB
CD 3/63.Amazing Grace - Hi-Heel Sneakers.mp3 6.15 MB
CD 3/64.Down On Me.mp3 5.98 MB
CD 3/65.The Coo Coo.mp3 11.73 MB
CD 3/66.Ball & Chain.mp3 12.82 MB
CD 3/67.Piece Of My Heart.mp3 9.63 MB
CD 3/68.Call On Me.mp3 8.53 MB
CD 3/69.Women Is Losers.mp3 11.97 MB
CD 3/70.Down On Me.mp3 8.10 MB
CD 3/71.Combination Of The Two.mp3 12.52 MB
CD 3/72.Harry.mp3 1.65 MB
CD 3/73.Road Block.mp3 14.64 MB
CD 3/74.Ball & Chain.mp3 19.10 MB
CD 4/75 .Hall Of The Mountain King.mp3 15.91 MB
CD 4/76.Catch Me Daddy.mp3 12.82 MB
CD 4/77.Magic Of Love.mp3 9.25 MB
CD 4/78.Down On Me.mp3 6.68 MB
CD 4/79.Piece Of My Heart.mp3 9.36 MB
CD 4/80.It's A Deal - Outtake.mp3 5.45 MB
CD 4/81.Easy Once You Know How - Outtake.mp3 9.07 MB
CD 4/82.Roadblock - Outtake.mp3 12.87 MB
CD 4/83.Flower In The Sun - Outtake.mp3 7.24 MB
CD 4/84.Misery'n - Outtake.mp3 9.71 MB
CD 4/85.Catch Me Daddy - Take 1.mp3 11.47 MB
CD 4/86.Farewell Song - Outtake.mp3 10.25 MB
CD 4/87.Summertime - Take 1.mp3 9.61 MB
CD 4/88.Catch Me Daddy - Outtake.mp3 11.30 MB
CD 4/89.Misery'n - Outtake.mp3 9.84 MB
CD 4/90.Harry - Outtake.mp3 2.37 MB
CD 4/91.Combination Of The Two - Outtake.mp3 12.58 MB
CD 4/92.Farewell Song - Outtake.mp3 11.92 MB
CD 5/100.Summertime.mp3 11.03 MB
CD 5/101.Mr. Natural.mp3 4.80 MB
CD 5/102.Piece Of My Heart.mp3 13.45 MB
CD 5/103.Summertime.mp3 11.61 MB
CD 5/104.Coo Coo.mp3 14.09 MB
CD 5/105.Combination Of The Two.mp3 16.49 MB
CD 5/106.Ball & Chain.mp3 18.96 MB
CD 5/107.Down On Me.mp3 7.92 MB
CD 5/108.Piece Of My Heart (Reprise).mp3 4.73 MB
CD 5/93.Catch Me Daddy.mp3 11.31 MB
CD 5/94.Piece Of My Heart.mp3 9.93 MB
CD 5/95.Farewell Song.mp3 10.84 MB
CD 5/96.Combination Of The Two.mp3 10.92 MB
CD 5/97.I Need A Man To Love.mp3 16.69 MB
CD 5/98.It's Just History.mp3 7.49 MB
CD 5/99.Light Is Faster Than Sound.mp3 14.46 MB
CD 6/109.Summertime.mp3 9.69 MB
CD 6/110.I Need A Man To Love.mp3 11.05 MB
CD 6/111.Interview.mp3 3.88 MB
CD 6/112.Bye, Bye Baby.mp3 9.82 MB
CD 6/113.Women Is Losers.mp3 11.99 MB
CD 6/114.All Is Loneliness.mp3 20.88 MB
CD 6/115.Call On Me.mp3 8.63 MB
CD 6/116.Ball & Chain.mp3 25.03 MB
CD 6/117.Raise Your Hand.mp3 5.48 MB
CD 6/118.Maybe.mp3 9.67 MB
CD 6/119.Stay With Me.mp3 12.16 MB
CD 6/120.Walk Right.mp3 14.47 MB
CD 6/121.Maybe.mp3 9.75 MB
CD 6/122.Try (Just A Little Bit Harder).mp3 12.47 MB
CD 6/123.Ball & Chain.mp3 15.52 MB
CD 7/124.Interview.mp3 9.72 MB
CD 7/125.Piece Of My Heart.mp3 9.27 MB
CD 7/126.Summertime.mp3 11.88 MB
CD 7/127.Instrumental.mp3 9.83 MB
CD 7/128.Raise Your Hand.mp3 7.14 MB
CD 7/129.Work Me Lord.mp3 16.70 MB
CD 7/130.Raise Your Hand.mp3 8.81 MB
CD 7/131.Ball & Chain.mp3 12.30 MB
CD 7/132.Maybe.mp3 9.74 MB
CD 7/133.Summertime.mp3 11.15 MB
CD 7/134.Interview.mp3 3.26 MB
CD 7/135.Dear Landlord - Outtake.mp3 6.11 MB
CD 7/136.Nobody Knows You When You're Down And Out - Outtake.mp3 12.19 MB
CD 7/137.Try (Just A Little Bit Harder) - Outtake.mp3 10.50 MB
CD 7/138.Don't Quit Daddy - Outtake.mp3 9.22 MB
CD 7/139.Get It While You Can - Outtake.mp3 11.18 MB
CD 7/140.Had To Get Out Of Texas - Outtake.mp3 22.53 MB
CD 8/141.Intro.mp3 1.91 MB
CD 8/142.To Love Somebody.mp3 8.98 MB
CD 8/143.Interview.mp3 16.89 MB
CD 8/144.Try (Just A Little Bit Harder).mp3 9.24 MB
CD 8/145.Raise Your Hand.mp3 12.66 MB
CD 8/146.As Good As You've Been To This World.mp3 14.73 MB
CD 8/147.To Love Somebody.mp3 12.87 MB
CD 8/148.Summertime.mp3 12.85 MB
CD 8/149.Try (Just A Little Bit Harder).mp3 10.50 MB
CD 8/150.Kosmic Blues.mp3 13.51 MB
CD 8/151.Can't Turn You Loose.mp3 20.50 MB
CD 8/152.Work Me Lord.mp3 19.16 MB
CD 8/153.Piece Of My Heart.mp3 9.19 MB
CD 8/154.Ball & Chain.mp3 19.14 MB
CD 8/155.I Got Dem 'Ol Kozmic Blues Again Mama - Radio Spot.mp3 2.29 MB
CD 9/156.Intro-Raise Your Hand.mp3 12.04 MB
CD 9/157.As Good As You Been To This World.mp3 16.06 MB
CD 9/158.Try (Just A Little Bit Harder).mp3 14.15 MB
CD 9/159.Maybe.mp3 9.48 MB
CD 9/160.To Love Somebody.mp3 11.54 MB
CD 9/161.Summertime.mp3 10.84 MB
CD 9/162.Little Girl Blue.mp3 8.50 MB
CD 9/163.Raise Your Hand.mp3 8.43 MB
CD 9/164.Bo Diddley.mp3 14.43 MB
CD 9/165.Raise Your Hand.mp3 12.25 MB
CD 9/166.Kozmic Blues.mp3 14.64 MB
CD 9/167.Ego Rock.mp3 24.50 MB
CD 9/168.Help Me Baby.mp3 12.17 MB
CD 9/169.One Night Stand - Mix 1.mp3 7.51 MB
CD 9/170.One Night Stand - Mix 2.mp3 7.35 MB
Liên quan
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.MP3.320kbps.m4a 1.67 GB
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.MP3.320kbps.flac 4.11 GB
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.MP3.320kbps.mp3 651.07 MB
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.MP3.320kbps.bmp 2.42 GB
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.MP3.320kbps.flac 4.11 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us