Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
CD 1/13.Honky Tonk Angel.flac 25.41 MB
CD 1/10.Careless Love.flac 22.51 MB
CD 1/15.Red Mountian Burgundy.flac 20.56 MB
CD 1/21.Columbus Stockade.flac 19.67 MB
CD 1/12.Black Mountain Blues.flac 19.60 MB
CD 1/20.Black Mountain Blues.flac 19.03 MB
CD 1/04Careless Love.flac 16.90 MB
CD 1/18.What Good Can Drinking Do.flac 16.44 MB
CD 1/09.Daddy, Daddy, Daddy.flac 14.98 MB
CD 1/11.Burgeoise Blues.flac 13.88 MB
CD 1/16.No Reason For Livin'.flac 13.47 MB
CD 1/17.Mary Jane.flac 13.05 MB
CD 1/23.What Good Can Drinkin' Do.flac 11.73 MB
CD 1/01C.C. Rider.flac 11.58 MB
CD 1/14.Empty Pillow.flac 11.43 MB
CD 1/07.Stealin'.flac 11.33 MB
CD 1/08.Leavin' This Mornin'.flac 11.26 MB
CD 1/03Whinin' Boy Blues.flac 11.01 MB
CD 1/25.Mississippi River.flac 10.99 MB
CD 1/24.Silver Threads And Golden Needles.flac 10.64 MB
CD 1/06Gospel Ship.flac 9.72 MB
CD 1/02San Francisco Bay Blues.flac 9.55 MB
CD 1/05I'll Drown In My Own Tears.flac 9.49 MB
CD 1/27.No Reason For Livin'.flac 8.71 MB
CD 1/19.San Francisco Blues.flac 8.16 MB
CD 1/26.Stealin'.flac 7.98 MB
CD 1/22.Trouble In My Mind.flac 6.83 MB
CD 10/173.Interview.flac 38.82 MB
CD 10/175.Tell Mama.flac 37.58 MB
CD 10/180.Interview.flac 35.22 MB
CD 10/188.Cry Baby - Outtake.flac 28.48 MB
CD 10/189.Move Over - Outtake.flac 27.32 MB
CD 10/172.Move Over.flac 26.38 MB
CD 10/179.Half Moon.flac 25.95 MB
CD 10/181.My Baby.flac 25.18 MB
CD 10/193.Pearl - Outtake.flac 24.49 MB
CD 10/191.My Baby - Outtake.flac 23.15 MB
CD 10/187.Me And Bobby McGee - Demo.flac 22.92 MB
CD 10/174.Get It While Yo Can.flac 21.59 MB
CD 10/177.Sunday Mornin' Comin' Down.flac 20.53 MB
CD 10/184.Try (Just A Little Bit Harder).flac 19.12 MB
CD 10/185.My Baby.flac 17.34 MB
CD 10/176.Me & Bobby McGee.flac 11.71 MB
CD 10/182.Interview.flac 10.84 MB
CD 10/192.Mercedes Benz - Full Take.flac 10.54 MB
CD 10/183.Mercedez Benz.flac 9.03 MB
CD 10/186.Interview - Port Arthur High School Reunion.flac 8.25 MB
CD 10/190.Happy Birthday, John (Happy Trails) - Outtake.flac 3.35 MB
CD 10/178.Intro.flac 1.31 MB
CD 10/171.Intro.flac 1.04 MB
CD 2/46.Codine.flac 27.51 MB
CD 2/47.Down & Out.flac 20.72 MB
CD 2/49.I Ain't Got A Worry.flac 20.13 MB
CD 2/32.Hesitation Blues.flac 19.02 MB
CD 2/34.Daddy Daddy Daddy.flac 18.60 MB
CD 2/35.Whinin' Boy Blues.flac 18.20 MB
CD 2/30.Long Black Train Blues.flac 17.66 MB
CD 2/52.Careless Love.flac 17.33 MB
CD 2/53.So Sad To Be Alone.flac 17.27 MB
CD 2/45. 219 Train.flac 17.21 MB
CD 2/50.Brownsville.flac 16.75 MB
CD 2/36.Trouble In My Mind.flac 16.73 MB
CD 2/33.Down & Out.flac 16.39 MB
CD 2/51.Black Mountain Blues.flac 16.14 MB
CD 2/31.Kansas City Blues.flac 15.91 MB
CD 2/44.Apple Of My Eye.flac 15.18 MB
CD 2/48.Turtle Blues.flac 14.94 MB
CD 2/29.Trouble In My Mind.flac 14.49 MB
CD 2/42.Careless Love.flac 14.15 MB
CD 2/38.Daddy, Daddy, Daddy.flac 13.40 MB
CD 2/39.CC Rider.flac 9.76 MB
CD 2/41.Whinin' Boy Blues.flac 8.51 MB
CD 2/40.San Francisco Bay Blues.flac 8.32 MB
CD 2/37.Kansas City Blues.flac 7.79 MB
CD 2/43.I'll Drown In My Own Tears.flac 6.79 MB
CD 2/28.Talk & Tuning.flac 3.38 MB
CD 3/74.Ball & Chain.flac 48.22 MB
CD 3/73.Road Block.flac 37.52 MB
CD 3/71.Combination Of The Two.flac 34.42 MB
CD 3/66.Ball & Chain.flac 28.98 MB
CD 3/69.Women Is Losers.flac 28.29 MB
CD 3/67.Piece Of My Heart.flac 26.58 MB
CD 3/65.The Coo Coo.flac 24.51 MB
CD 3/68.Call On Me.flac 21.35 MB
CD 3/70.Down On Me.flac 19.46 MB
CD 3/54.Black Mountain Blues.flac 19.13 MB
CD 3/56.River Jordan.flac 17.28 MB
CD 3/60.Bye, Bye Baby - Outtake.flac 15.37 MB
CD 3/61.Call On Me - Outtake.flac 14.93 MB
CD 3/63.Amazing Grace - Hi-Heel Sneakers.flac 13.90 MB
CD 3/62.The Last Time - Single.flac 12.85 MB
CD 3/58.Down On Me.flac 12.69 MB
CD 3/59.Coo Coo - Single.flac 11.25 MB
CD 3/64.Down On Me.flac 10.88 MB
CD 3/57.Mary Jane.flac 9.84 MB
CD 3/55.Walk Right In.flac 9.30 MB
CD 3/72.Harry.flac 3.82 MB
CD 4/75 .Hall Of The Mountain King.flac 32.84 MB
CD 4/76.Catch Me Daddy.flac 32.74 MB
CD 4/82.Roadblock - Outtake.flac 31.40 MB
CD 4/91.Combination Of The Two - Outtake.flac 30.68 MB
CD 4/92.Farewell Song - Outtake.flac 28.16 MB
CD 4/88.Catch Me Daddy - Outtake.flac 27.16 MB
CD 4/85.Catch Me Daddy - Take 1.flac 26.17 MB
CD 4/79.Piece Of My Heart.flac 23.92 MB
CD 4/86.Farewell Song - Outtake.flac 23.55 MB
CD 4/84.Misery'n - Outtake.flac 23.06 MB
CD 4/89.Misery'n - Outtake.flac 22.94 MB
CD 4/77.Magic Of Love.flac 22.58 MB
CD 4/81.Easy Once You Know How - Outtake.flac 22.31 MB
CD 4/87.Summertime - Take 1.flac 21.82 MB
CD 4/78.Down On Me.flac 17.93 MB
CD 4/83.Flower In The Sun - Outtake.flac 17.29 MB
CD 4/80.It's A Deal - Outtake.flac 13.49 MB
CD 4/90.Harry - Outtake.flac 5.27 MB
CD 5/106.Ball & Chain.flac 42.93 MB
CD 5/97.I Need A Man To Love.flac 39.88 MB
CD 5/105.Combination Of The Two.flac 37.16 MB
CD 5/99.Light Is Faster Than Sound.flac 35.90 MB
CD 5/104.Coo Coo.flac 31.09 MB
CD 5/102.Piece Of My Heart.flac 29.54 MB
CD 5/93.Catch Me Daddy.flac 29.32 MB
CD 5/96.Combination Of The Two.flac 26.76 MB
CD 5/94.Piece Of My Heart.flac 26.21 MB
CD 5/100.Summertime.flac 25.77 MB
CD 5/103.Summertime.flac 25.68 MB
CD 5/95.Farewell Song.flac 25.04 MB
CD 5/107.Down On Me.flac 18.61 MB
CD 5/98.It's Just History.flac 17.72 MB
CD 5/101.Mr. Natural.flac 11.12 MB
CD 5/108.Piece Of My Heart (Reprise).flac 9.95 MB
CD 6/116.Ball & Chain.flac 61.74 MB
CD 6/114.All Is Loneliness.flac 56.34 MB
CD 6/123.Ball & Chain.flac 39.92 MB
CD 6/122.Try (Just A Little Bit Harder).flac 33.29 MB
CD 6/113.Women Is Losers.flac 30.24 MB
CD 6/121.Maybe.flac 25.04 MB
CD 6/112.Bye, Bye Baby.flac 25.03 MB
CD 6/120.Walk Right.flac 23.90 MB
CD 6/115.Call On Me.flac 21.66 MB
CD 6/110.I Need A Man To Love.flac 21.32 MB
CD 6/119.Stay With Me.flac 19.46 MB
CD 6/109.Summertime.flac 18.87 MB
CD 6/118.Maybe.flac 18.52 MB
CD 6/117.Raise Your Hand.flac 10.85 MB
CD 6/111.Interview.flac 8.02 MB
CD 7/140.Had To Get Out Of Texas - Outtake.flac 56.24 MB
CD 7/136.Nobody Knows You When You're Down And Out - Outtake.flac 29.55 MB
CD 7/129.Work Me Lord.flac 28.01 MB
CD 7/139.Get It While You Can - Outtake.flac 27.02 MB
CD 7/137.Try (Just A Little Bit Harder) - Outtake.flac 25.88 MB
CD 7/131.Ball & Chain.flac 25.77 MB
CD 7/130.Raise Your Hand.flac 25.39 MB
CD 7/133.Summertime.flac 23.37 MB
CD 7/138.Don't Quit Daddy - Outtake.flac 22.94 MB
CD 7/132.Maybe.flac 20.98 MB
CD 7/126.Summertime.flac 20.28 MB
CD 7/125.Piece Of My Heart.flac 17.51 MB
CD 7/127.Instrumental.flac 16.39 MB
CD 7/124.Interview.flac 14.81 MB
CD 7/135.Dear Landlord - Outtake.flac 14.80 MB
CD 7/128.Raise Your Hand.flac 11.93 MB
CD 7/134.Interview.flac 5.53 MB
CD 8/151.Can't Turn You Loose.flac 58.41 MB
CD 8/152.Work Me Lord.flac 54.17 MB
CD 8/154.Ball & Chain.flac 52.62 MB
CD 8/146.As Good As You've Been To This World.flac 41.07 MB
CD 8/150.Kosmic Blues.flac 37.09 MB
CD 8/143.Interview.flac 36.24 MB
CD 8/145.Raise Your Hand.flac 35.61 MB
CD 8/147.To Love Somebody.flac 34.89 MB
CD 8/148.Summertime.flac 34.07 MB
CD 8/149.Try (Just A Little Bit Harder).flac 28.68 MB
CD 8/153.Piece Of My Heart.flac 26.44 MB
CD 8/144.Try (Just A Little Bit Harder).flac 22.39 MB
CD 8/142.To Love Somebody.flac 20.46 MB
CD 8/155.I Got Dem 'Ol Kozmic Blues Again Mama - Radio Spot.flac 3.15 MB
CD 8/141.Intro.flac 3.15 MB
CD 9/167.Ego Rock.flac 60.20 MB
CD 9/157.As Good As You Been To This World.flac 36.47 MB
CD 9/166.Kozmic Blues.flac 35.17 MB
CD 9/164.Bo Diddley.flac 34.39 MB
CD 9/165.Raise Your Hand.flac 33.66 MB
CD 9/158.Try (Just A Little Bit Harder).flac 32.03 MB
CD 9/168.Help Me Baby.flac 29.68 MB
CD 9/160.To Love Somebody.flac 27.06 MB
CD 9/156.Intro-Raise Your Hand.flac 26.19 MB
CD 9/161.Summertime.flac 22.73 MB
CD 9/163.Raise Your Hand.flac 20.60 MB
CD 9/162.Little Girl Blue.flac 20.10 MB
CD 9/159.Maybe.flac 19.99 MB
CD 9/170.One Night Stand - Mix 2.flac 19.10 MB
CD 9/169.One Night Stand - Mix 1.flac 18.08 MB
Liên quan
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.FLAC.Tracks.Lossless.bmp 2.42 GB
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.FLAC.Tracks.Lossless.mp3 651.07 MB
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.FLAC.Tracks.Lossless.m4a 1.67 GB
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.FLAC.Tracks.Lossless.mp3 1.79 GB
Janis.Joplin.Blow.All.My.Blues.Away.10.CD.1962-1970.FLAC.Tracks.Lossless.flac 4.11 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us