Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Disc_1_2ch/rip info/SACD_Info.txt 2.42 KB
Disc_1_2ch/rip info/MCHsacdISOs2FLACs.Log 2.34 KB
Disc_1_2ch/rip info/foo_dr.txt 1.96 KB
Disc_1_2ch/rip info/foo_dr_dff.txt 1.96 KB
Disc_1_2ch/rip info/SoX_stats.txt 592.00 B
Disc_1_2ch/rip info/SoX_stats6.00.txt 592.00 B
Disc_1_2ch/rip info/gain_from_0or1or2_loudest_tracks.txt 6.00 B
Disc_1_2ch/07 - Partita No. 2 I. Sinfonia. Grave adagio - Andante - Allegr.flac 76.22 MB
Disc_1_2ch/08 - II. Allemande.flac 59.24 MB
Disc_1_2ch/04 - IV. Sarabande.flac 55.58 MB
Disc_1_2ch/10 - IV. Sarabande.flac 46.21 MB
Disc_1_2ch/14 - II. Allemande.flac 37.93 MB
Disc_1_2ch/15 - III. Corrente.flac 37.15 MB
Disc_1_2ch/16 - IV. Sarabande.flac 35.82 MB
Disc_1_2ch/02 - II. Allemande.flac 34.93 MB
Disc_1_2ch/12 - VI. Capriccio.flac 34.28 MB
Disc_1_2ch/01 - Partita No. 1 I. Praeludium.flac 33.69 MB
Disc_1_2ch/09 - III. Courante.flac 32.91 MB
Disc_1_2ch/17 - V. Burlesca.flac 32.00 MB
Disc_1_2ch/13 - Partita No. 3 I. Fantasia.flac 31.88 MB
Disc_1_2ch/03 - III. Corrente.flac 31.24 MB
Disc_1_2ch/11 - V. Rondeaux.flac 29.72 MB
Disc_1_2ch/05 - V. Menuet I - Menuet II.flac 26.47 MB
Disc_1_2ch/19 - VII. Gigue.flac 26.42 MB
Disc_1_2ch/06 - VI. Giga.flac 25.20 MB
Disc_1_2ch/18 - VI. Scherzo.flac 16.31 MB
Disc_1_2ch/Front.jpg 20.20 KB
Disc_1_2ch/Disc_1_2ch.md5 1.16 KB
Disc_2_2ch/rip info/SACD_Info.txt 2.58 KB
Disc_2_2ch/rip info/MCHsacdISOs2FLACs.Log 2.42 KB
Disc_2_2ch/rip info/foo_dr.txt 2.04 KB
Disc_2_2ch/rip info/foo_dr_dff.txt 2.04 KB
Disc_2_2ch/rip info/SoX_stats.txt 592.00 B
Disc_2_2ch/rip info/SoX_stats6.00.txt 592.00 B
Disc_2_2ch/rip info/gain_from_0or1or2_loudest_tracks.txt 6.00 B
Disc_2_2ch/15 - Partita No. 6 I. Toccata.flac 152.38 MB
Disc_2_2ch/02 - II. Allemande.flac 115.01 MB
Disc_2_2ch/01 - Partita No. 4 I. Ouverture.flac 100.01 MB
Disc_2_2ch/05 - V. Sarabande.flac 85.02 MB
Disc_2_2ch/03 - III. Courante.flac 65.36 MB
Disc_2_2ch/21 - VII. Gigue.flac 55.95 MB
Disc_2_2ch/19 - V. Sarabande.flac 55.54 MB
Disc_2_2ch/17 - III. Corrente.flac 35.64 MB
Disc_2_2ch/07 - VII. Gigue.flac 32.07 MB
Disc_2_2ch/16 - II. Allemande.flac 31.88 MB
Disc_2_2ch/11 - IV. Sarabande.flac 31.43 MB
Disc_2_2ch/09 - II. Allemande.flac 29.08 MB
Disc_2_2ch/08 - Partita No. 5 I. Praeambulum.flac 28.44 MB
Disc_2_2ch/14 - VII. Gigue.flac 27.34 MB
Disc_2_2ch/04 - IV. Aria.flac 26.11 MB
Disc_2_2ch/06 - VI. Menuet.flac 21.88 MB
Disc_2_2ch/12 - V. Tempo di Minuetta.flac 16.63 MB
Disc_2_2ch/20 - VI. Tempo di Gavotta.flac 13.76 MB
Disc_2_2ch/13 - VI. Passepied.flac 12.75 MB
Disc_2_2ch/18 - IV. Air.flac 11.49 MB
Disc_2_2ch/10 - III. Corrente.flac 10.83 MB
Disc_2_2ch/Front.jpg 20.20 KB
Disc_2_2ch/Disc_2_2ch.md5 1.24 KB
Source & rip note.txt 4.02 KB
Liên quan
Glenn Gould - Bach Partitas (Complete)_2x_2ch.flac 835.17 MB
Glenn Gould - Bach Partitas (Complete)_2x_2ch.flac 508.99 MB
Glenn Gould - Bach Partitas (Complete)_2x_2ch.flac 233.67 MB
Glenn Gould - Bach Partitas (Complete)_2x_2ch.flac 469.12 MB
Glenn Gould - Bach Partitas (Complete)_2x_2ch.flac 291.31 MB
Glenn Gould - Bach Partitas (Complete)_2x_2ch.flac 228.02 MB
Glenn Gould - Bach Partitas (Complete)_2x_2ch.flac 622.56 MB
Glenn Gould - Bach Partitas (Complete)_2x_2ch.flac 548.50 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us