Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
CD 6/11 Ball & Chain.flac 61.07 MB
CD 4/05 All Is Loneliness - Drum Solo.flac 59.36 MB
CD 6/09 All is Loneliness.flac 56.96 MB
CD 9/07 Ego Rock.flac 55.71 MB
CD 4/09 Goin' To Brownsville.flac 42.99 MB
CD 4/06 Road Block.flac 41.86 MB
CD 8/05 Ball & Chain.flac 40.99 MB
CD 3/09 Ball And Chain.flac 40.94 MB
CD 6/02 I Need A Man To Love.flac 39.50 MB
CD 8/04 Combination of the Two.flac 38.83 MB
CD 4/10 Ball And Chain.flac 38.76 MB
CD 6/04 Light Is Faster Than Sound.flac 35.73 MB
CD 3/08 Try (Just A Little Bit Harder).flac 34.26 MB
CD 4/07 Light Is Faster Than Sound.flac 33.69 MB
CD 4/02 Combination Of The Two.flac 33.67 MB
CD 8/03 Coo Coo.flac 32.73 MB
CD 9/06 Kozmic Blues.flac 32.51 MB
CD 6/08 Women is Losers.flac 31.45 MB
CD 2/16 Roadblock.flac 30.59 MB
CD 8/01 Piece of My Heart.flac 29.74 MB
CD 4/08 Bye Bye Baby.flac 29.06 MB
CD 7/16 Combination of the Two.flac 28.36 MB
CD 4/03 Blow My Mind.flac 28.34 MB
CD 3/02 Catch Me Daddy.flac 27.90 MB
CD 7/05 Codine.flac 27.80 MB
CD 9/08 Help Me Baby.flac 27.66 MB
CD 1/07 Honky Tonk Angel.flac 27.43 MB
CD 5/11 Honky Tonk Angel.flac 26.72 MB
CD 2/19 Catch Me Daddy.flac 26.43 MB
CD 6/01 Combination of the Two.flac 26.31 MB
CD 7/17 Farewell Song.flac 26.31 MB
CD 8/13 Work Me Lord.flac 26.22 MB
CD 3/07 Maybe.flac 26.02 MB
CD 3/11 Nobody Knows You When You're Down & Out (Demo).flac 25.51 MB
CD 6/05 Summertime.flac 25.16 MB
CD 6/07 Bye Bye Baby.flac 25.13 MB
CD 7/10 Catch Me Daddy.flac 24.97 MB
CD 3/06 Piece Of My Heart.flac 23.99 MB
CD 8/02 Summertime.flac 23.91 MB
CD 7/11 Piece of My Heart.flac 23.55 MB
CD 2/20 Farewell Song.flac 23.38 MB
CD 3/01 Misery'n.flac 22.93 MB
CD 2/18 Misery'n.flac 22.77 MB
CD 7/14 I Need A Man To Love.flac 22.50 MB
CD 5/13 Red Mountain Burgundy.flac 22.13 MB
CD 1/13 Careless Love.flac 22.07 MB
CD 2/15 Easy Once You Know How.flac 21.94 MB
CD 3/12 Try (Just A Little Bit Harder) (Demo).flac 21.81 MB
CD 3/14 Get It While You Can #1 (Demo).flac 21.76 MB
CD 2/08 Black Mountain Blues.flac 21.71 MB
CD 5/08 Careless Love.flac 21.62 MB
CD 2/05 Nobody Knows You When You're Down And Out.flac 21.58 MB
CD 8/15 Walk Right.flac 21.29 MB
CD 6/10 Call On Me.flac 20.93 MB
CD 2/21 Summertime.flac 20.62 MB
CD 7/06 Down & Out.flac 20.60 MB
CD 9/05 Raise Your Hand.flac 20.38 MB
CD 7/13 Summertime.flac 20.20 MB
CD 2/10 River Jordan.flac 20.19 MB
CD 5/17 Columbus Stockade.flac 20.14 MB
CD 2/04 Hesitation Blues.flac 20.11 MB
CD 7/08 I Ain't Got A Worry.flac 20.05 MB
CD 5/10 Black Mountain.flac 19.90 MB
CD 9/04 Little Girl Blue.flac 19.73 MB
CD 2/06 Daddy, Daddy, Daddy.flac 19.65 MB
CD 5/16 Black Mountain.flac 19.44 MB
CD 8/10 Summertime.flac 19.14 MB
CD 4/01 Call On Me.flac 18.88 MB
CD 9/09 One Night Stand.flac 18.88 MB
CD 9/14 Sunday Mornin' Comin' Down.flac 18.80 MB
CD 3/04 Magic Of Love.flac 18.71 MB
CD 1/15 Black Mountain Blues.flac 18.68 MB
CD 3/13 Let's Don't Quit (Demo).flac 18.61 MB
CD 7/01 So Sad to Be Alone.flac 18.59 MB
CD 8/14 Stay With Me.flac 18.34 MB
CD 9/03 interview.flac 18.33 MB
CD 9/13 My Baby.flac 18.24 MB
CD 3/05 Down On Me.flac 18.02 MB
CD 5/18 Winin' Boy Blues.flac 17.99 MB
CD 3/16 One Night Stand (1) Outtake.flac 17.86 MB
CD 6/03 It's Just History.flac 17.80 MB
CD 7/09 Brownsville.flac 17.70 MB
CD 3/17 One Night Stand (2) Outtake.flac 17.56 MB
CD 9/11 Try.flac 17.47 MB
CD 3/15 Get It While You Can #2 (inc.) (Demo).flac 17.15 MB
CD 7/04 219 Train.flac 17.10 MB
CD 5/02 Careless Love.flac 16.93 MB
CD 3/18 Get It While You Can.flac 16.72 MB
CD 2/17 Flower In The Sun.flac 16.68 MB
CD 5/19 Trouble in Mind.flac 16.56 MB
CD 1/05 Careless Love.flac 16.33 MB
CD 2/02 Trouble In Mind.flac 16.16 MB
CD 8/09 Piece of My Heart.flac 16.10 MB
CD 7/07 Turtle Blues.flac 15.73 MB
CD 2/03 Kansas City Blues.flac 15.72 MB
CD 5/01 Black Mountain.flac 15.69 MB
CD 1/01 What Good Can Drinkin Do.flac 15.64 MB
CD 1/23 Daddy, Daddy, Daddy.flac 15.52 MB
CD 5/06 Daddy Daddy Daddy.flac 15.48 MB
CD 8/11 Me.flac 15.34 MB
CD 1/27 CC Rider.flac 15.25 MB
CD 2/13 Bye, Bye Baby.flac 15.25 MB
CD 4/04 Down On Me.flac 15.23 MB
CD 7/03 Apple of My Eye.flac 15.14 MB
CD 9/12 My Baby.flac 15.12 MB
CD 8/06 Down On Me.flac 15.11 MB
CD 5/14 unknown title.flac 15.05 MB
CD 3/10 Dear Landlord (outtake).flac 14.81 MB
CD 2/12 Call On Me.flac 14.77 MB
CD 4/11 I Know You Rider.flac 14.67 MB
CD 5/15 Mary Jane.flac 14.61 MB
CD 1/12 Daddy, Daddy, Daddy.flac 14.61 MB
CD 7/12 Down On Me.flac 14.52 MB
CD 5/09 Bourgeoise Blues.flac 14.41 MB
CD 8/08 interview.flac 13.80 MB
CD 1/17 What Good Can Drinking Do.flac 13.60 MB
CD 9/02 To Love Somebody.flac 13.28 MB
CD 2/14 It's A Deal.flac 13.21 MB
CD 1/14 Bourgeois Blues.flac 13.12 MB
CD 2/07 Long Black Train Blues.flac 13.01 MB
CD 1/08 Empty Pillow On My Bed.flac 12.59 MB
CD 1/19 Mississippi River.flac 12.35 MB
CD 5/12 Empty Pillow.flac 12.02 MB
CD 1/18 Silver Threads & Golden Needles.flac 11.85 MB
CD 5/05 Leavin' This Mornin'.flac 11.75 MB
CD 5/04 Stealin'.flac 11.70 MB
CD 1/02 CC Rider.flac 11.20 MB
CD 1/10 Stealing.flac 11.12 MB
CD 1/11 Leaving This Morning.flac 11.12 MB
CD 2/09 Walk Right In.flac 10.88 MB
CD 1/24 Careless Love.flac 10.82 MB
CD 2/11 Mary Jane.flac 10.81 MB
CD 6/06 Mr. Natural.flac 10.80 MB
CD 8/12 Raise Your Hand.flac 10.69 MB
CD 1/04 Wining Boy Blues.flac 10.60 MB
CD 1/26 Wining Boy Blues.flac 10.01 MB
CD 5/03 Gospel Ship.flac 9.96 MB
CD 1/09 Gospel Ship.flac 9.76 MB
CD 8/07 Piece of My Heart (reprise).flac 9.52 MB
CD 1/21 No Reason For Living.flac 9.31 MB
CD 1/22 I'll Drown In My Own Tears.flac 9.09 MB
CD 1/06 I'll Drown In My Own Tears.flac 9.07 MB
CD 1/03 San Francisco Bay Blues.flac 9.05 MB
CD 1/25 San Francisco Bay Blues.flac 8.99 MB
CD 1/20 Stealing.flac 8.75 MB
CD 7/02 San Francisco Blues.flac 8.67 MB
CD 1/16 Trouble In Mind.flac 8.06 MB
CD 1/28 Leaving This Morning.flac 7.73 MB
CD 7/15 chat with Don Adams.flac 7.68 MB
CD 9/10 Mercedes Benz.flac 7.55 MB
CD 3/03 Harry.flac 5.36 MB
CD 2/01 Typewriter Talk.flac 3.04 MB
CD 9/01 Dick Cavett introduction.flac 2.28 MB
CD 5/07 comment.flac 1.90 MB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 1-2 Back.jpg 486.46 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 3-4 Back.jpg 455.63 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 5-6 Back.jpg 429.38 KB
artwork/Janis_Blow_Blues_insertV9.jpg 353.77 KB
artwork/Janis_Blow_Blues_insertV8.jpg 340.65 KB
artwork/Janis_Blow_Blues_insertV7.jpg 311.49 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 1-2 insert.jpg 296.17 KB
artwork/Janis_Blow_Blues_v7_fc.jpg 275.05 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 1-2 Front.jpg 270.83 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 5-6 Front.jpg 268.45 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 5-6 Back 2.jpg 263.84 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 1-2 Back 2.jpg 261.26 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 3-4 Back 2.jpg 260.92 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 5-6 insert.jpg 247.17 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 3-4 insert.jpg 241.08 KB
artwork/Janis Blow Blues bc7.jpg 230.88 KB
artwork/Janis Joplin Blow Blues Away 3-4 Front.jpg 187.46 KB
Janis Joplin info.txt 94.80 KB
info.txt 7.86 KB
CD 1/CD 1.md5 1.80 KB
CD 1/CD 1.ffp 1.76 KB
CD 2/CD 2.md5 1.33 KB
CD 2/CD 2.ffp 1.30 KB
CD 3/CD 3.md5 1.26 KB
CD 3/CD 3.ffp 1.24 KB
CD 5/CD 5.md5 1.19 KB
CD 5/CD 5.ffp 1.16 KB
CD 7/CD 7.md5 1.08 KB
CD 7/CD 7.ffp 1.06 KB
CD 8/CD 8.md5 965.00 B
CD 8/CD 8.ffp 944.00 B
CD 9/CD 9.md5 912.00 B
CD 9/CD 9.ffp 892.00 B
CD 4/CD 4.md5 778.00 B
CD 1/play.m3u 775.00 B
CD 6/CD 6.md5 769.00 B
CD 4/CD 4.ffp 761.00 B
CD 6/CD 6.ffp 752.00 B
CD 3/play.m3u 566.00 B
CD 2/play.m3u 536.00 B
CD 5/play.m3u 456.00 B
CD 7/play.m3u 414.00 B
CD 8/play.m3u 342.00 B
CD 9/play.m3u 323.00 B
CD 4/play.m3u 291.00 B
CD 6/play.m3u 282.00 B
additional info.txt 107.00 B
Liên quan
Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1970).flac 3.01 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1970).flac 3.11 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1970).mp3 836.57 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1970).mp3 834.77 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away (1962-1970).mp3 1.36 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us