Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01. Trio Sonata op.1,1 in F major - Grave.mp3 3.57 MB
02. Trio Sonata op.1,1 in F major - Allegro.mp3 4.42 MB
03. Trio Sonata op.1,1 in F major - Adagio.mp3 4.99 MB
04. Trio Sonata op.1,1 in F major - Presto.mp3 4.85 MB
05. Chiacona op.2,12 in B flat major.mp3 12.02 MB
06. Cello Sonata No.14 in A minor - Largo.mp3 5.33 MB
07. Cello Sonata No.14 in A minor - Allegro.mp3 5.29 MB
08. Cello Sonata No.14 in A minor - Aria (larghetto).mp3 6.75 MB
09. Cello Sonata No.14 in A minor - Allegro e spirituoso.mp3 6.32 MB
10. Trio Sonata op.1,10 in F minor - Adagio.mp3 5.01 MB
11. Trio Sonata op.1,10 in F minor - Allegro.mp3 5.80 MB
12. Trio Sonata op.1,10 in F minor - Adagio.mp3 6.65 MB
13. Trio Sonata op.1,10 in F minor - Allegro.mp3 3.68 MB
14. Trio Sonata op.1,2 in G major - Grave.mp3 3.81 MB
15. Trio Sonata op.1,2 in G major - Allegro.mp3 4.65 MB
16. Trio Sonata op.1,2 in G major - Grave.mp3 3.99 MB
17. Trio Sonata op.1,2 in G major - Allegro.mp3 4.40 MB
18. Cello Sonata No.5 in F major - Adagio.mp3 4.59 MB
19. Cello Sonata No.5 in F major - Allegro.mp3 5.15 MB
20. Cello Sonata No.5 in F major - Aria largo.mp3 6.57 MB
21. Cello Sonata No.5 in F major - Allegro stil di minuet.mp3 7.76 MB
22. Trio Sonata op.1,5 in E minor - Grave.mp3 5.48 MB
23. Trio Sonata op.1,5 in E minor - Vivace.mp3 4.37 MB
24. Trio Sonata op.1,5 in E minor - Adagio.mp3 6.68 MB
25. Trio Sonata op.1,5 in E minor - Vivace.mp3 3.98 MB
26. Trio Sonata op.1,7 in A major - Grave.mp3 5.00 MB
27. Trio Sonata op.1,7 in A major - Allegro.mp3 5.24 MB
28. Trio Sonata op.1,7 in A major - Adagio.mp3 4.96 MB
29. Trio Sonata op.1,7 in A major - Allegro.mp3 3.22 MB
art/01-front.jpg 283.54 KB
art/02-back.jpg 185.53 KB
art/03-inlay.jpg 204.75 KB
art/04-p.01-20.jpg 115.26 KB
art/05-p.02-03.jpg 104.80 KB
art/06-p.04-05.jpg 122.75 KB
art/07-p.06-07.jpg 284.56 KB
art/08-p.08-09.jpg 240.88 KB
art/09-p.10-11.jpg 276.12 KB
art/10-p.12-13.jpg 268.65 KB
art/11-p.14-15.jpg 287.53 KB
art/12-p.16-17.jpg 259.69 KB
art/13-p.18-19.jpg 161.28 KB
art/14-CD.jpg 163.28 KB
cover.jpg 35.45 KB
Liên quan
CALDARA - Trio Sonatas, Cello Sonatas (2002, CPO) (320).mp3 158.24 MB
CALDARA - Trio Sonatas, Cello Sonatas (2002, CPO) (320).mp3 164.93 MB
CALDARA - Trio Sonatas, Cello Sonatas (2002, CPO) (320).mp3 159.49 MB
CALDARA - Trio Sonatas, Cello Sonatas (2002, CPO) (320).mp3 238.54 MB
CALDARA - Trio Sonatas, Cello Sonatas (2002, CPO) (320).mp3 142.07 MB
CALDARA - Trio Sonatas, Cello Sonatas (2002, CPO) (320).mp3 161.46 MB
CALDARA - Trio Sonatas, Cello Sonatas (2002, CPO) (320).flac 236.49 MB
CALDARA - Trio Sonatas, Cello Sonatas (2002, CPO) (320).mp3 623.29 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us