Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
01C.C. Rider.flac 11.58 MB
02San Francisco Bay Blues.flac 9.55 MB
03Whinin' Boy Blues.flac 11.01 MB
04Careless Love.flac 16.90 MB
05I'll Drown In My Own Tears.flac 9.49 MB
06Gospel Ship.flac 9.72 MB
07Stealin'.flac 11.33 MB
08Leavin' This Mornin'.flac 11.26 MB
09Daddy, Daddy, Daddy.flac 14.98 MB
100Summertime.flac 25.77 MB
101Mr. Natural.flac 11.12 MB
102Piece Of My Heart.flac 29.54 MB
103Summertime.flac 25.68 MB
104Coo Coo.flac 31.09 MB
105Combination Of The Two.flac 37.16 MB
106Ball & Chain.flac 42.93 MB
107Down On Me.flac 18.61 MB
108Piece Of My Heart (Reprise).flac 9.95 MB
109Summertime.flac 18.87 MB
10Careless Love.flac 22.51 MB
110I Need A Man To Love.flac 21.32 MB
111Interview.flac 8.02 MB
112Bye, Bye Baby.flac 25.03 MB
113Women Is Losers.flac 30.24 MB
114All Is Loneliness.flac 56.34 MB
115Call On Me.flac 21.66 MB
116Ball & Chain.flac 61.74 MB
117Raise Your Hand.flac 10.85 MB
118Maybe.flac 18.52 MB
119Stay With Me.flac 19.46 MB
11Burgeoise Blues.flac 13.88 MB
120Walk Right.flac 23.90 MB
121Maybe.flac 25.04 MB
122Try (Just A Little Bit Harder).flac 33.29 MB
123Ball & Chain.flac 39.92 MB
124Interview.flac 14.81 MB
125Piece Of My Heart.flac 17.51 MB
126Summertime.flac 20.28 MB
127Instrumental.flac 16.39 MB
128Raise Your Hand.flac 11.93 MB
129Work Me Lord.flac 28.01 MB
12Black Mountain Blues.flac 19.60 MB
130Raise Your Hand.flac 25.39 MB
131Ball & Chain.flac 25.77 MB
132Maybe.flac 20.98 MB
133Summertime.flac 23.37 MB
134Interview.flac 5.53 MB
135Dear Landlord - Outtake.flac 14.80 MB
136Nobody Knows You When You're Down And Out - Outtake.flac 29.55 MB
137Try (Just A Little Bit Harder) - Outtake.flac 25.88 MB
138Don't Quit Daddy - Outtake.flac 22.94 MB
139Get It While You Can - Outtake.flac 27.02 MB
13Honky Tonk Angel.flac 25.41 MB
140Had To Get Out Of Texas - Outtake.flac 56.24 MB
141Intro.flac 3.15 MB
142To Love Somebody.flac 20.46 MB
143Interview.flac 36.24 MB
144Try (Just A Little Bit Harder).flac 22.39 MB
145Raise Your Hand.flac 35.61 MB
146As Good As You've Been To This World.flac 41.07 MB
147To Love Somebody.flac 34.89 MB
148Summertime.flac 34.07 MB
149Try (Just A Little Bit Harder).flac 28.68 MB
14Empty Pillow.flac 11.43 MB
150Kosmic Blues.flac 37.09 MB
151Can't Turn You Loose.flac 58.41 MB
152Work Me Lord.flac 54.17 MB
153Piece Of My Heart.flac 26.44 MB
154Ball & Chain.flac 52.62 MB
155I Got Dem 'Ol Kozmic Blues Again Mama - Radio Spot.flac 3.15 MB
156Intro-Raise Your Hand.flac 26.19 MB
157As Good As You Been To This World.flac 36.47 MB
158Try (Just A Little Bit Harder).flac 32.03 MB
159Maybe.flac 19.99 MB
15Red Mountian Burgundy.flac 20.56 MB
160To Love Somebody.flac 27.06 MB
161Summertime.flac 22.73 MB
162Little Girl Blue.flac 20.10 MB
163Raise Your Hand.flac 20.60 MB
164Bo Diddley.flac 34.39 MB
165Raise Your Hand.flac 33.66 MB
166Kozmic Blues.flac 35.17 MB
167Ego Rock.flac 60.20 MB
168Help Me Baby.flac 29.68 MB
169One Night Stand - Mix 1.flac 18.08 MB
16No Reason For Livin'.flac 13.47 MB
170One Night Stand - Mix 2.flac 19.10 MB
171Intro.flac 1.04 MB
172Move Over.flac 26.38 MB
173Interview.flac 38.82 MB
174Get It While Yo Can.flac 21.59 MB
175Tell Mama.flac 37.58 MB
176Me & Bobby McGee.flac 11.71 MB
177Sunday Mornin' Comin' Down.flac 20.53 MB
178Intro.flac 1.31 MB
179Half Moon.flac 25.95 MB
17Mary Jane.flac 13.05 MB
180Interview.flac 35.22 MB
181My Baby.flac 25.18 MB
182Interview.flac 10.84 MB
183Mercedez Benz.flac 9.03 MB
184Try (Just A Little Bit Harder).flac 19.12 MB
185My Baby.flac 17.34 MB
186Interview - Port Arthur High School Reunion.flac 8.25 MB
187Me And Bobby McGee - Demo.flac 22.92 MB
188Cry Baby - Outtake.flac 28.48 MB
189Move Over - Outtake.flac 27.32 MB
18What Good Can Drinking Do.flac 16.44 MB
190Happy Birthday, John (Happy Trails) - Outtake.flac 3.35 MB
191My Baby - Outtake.flac 23.15 MB
192Mercedes Benz - Full Take.flac 10.54 MB
193Pearl - Outtake.flac 24.49 MB
19San Francisco Blues.flac 8.16 MB
20Black Mountain Blues.flac 19.03 MB
21Columbus Stockade.flac 19.67 MB
22Trouble In My Mind.flac 6.83 MB
23What Good Can Drinkin' Do.flac 11.73 MB
24Silver Threads And Golden Needles.flac 10.64 MB
25Mississippi River.flac 10.99 MB
26Stealin'.flac 7.98 MB
27No Reason For Livin'.flac 8.71 MB
28Talk & Tuning.flac 3.38 MB
29Trouble In My Mind.flac 14.49 MB
30Long Black Train Blues.flac 17.66 MB
31Kansas City Blues.flac 15.91 MB
32Hesitation Blues.flac 19.02 MB
33Down & Out.flac 16.39 MB
34Daddy Daddy Daddy.flac 18.60 MB
35Whinin' Boy Blues.flac 18.20 MB
36Trouble In My Mind.flac 16.73 MB
37Kansas City Blues.flac 7.79 MB
38Daddy, Daddy, Daddy.flac 13.40 MB
39CC Rider.flac 9.76 MB
40San Francisco Bay Blues.flac 8.32 MB
41Whinin' Boy Blues.flac 8.51 MB
42Careless Love.flac 14.15 MB
43I'll Drown In My Own Tears.flac 6.79 MB
44Apple Of My Eye.flac 15.18 MB
45 219 Train.flac 17.21 MB
46Codine.flac 27.51 MB
47Down & Out.flac 20.72 MB
48Turtle Blues.flac 14.94 MB
49I Ain't Got A Worry.flac 20.13 MB
50Brownsville.flac 16.75 MB
51Black Mountain Blues.flac 16.14 MB
52Careless Love.flac 17.33 MB
53So Sad To Be Alone.flac 17.27 MB
54Black Mountain Blues.flac 19.13 MB
55Walk Right In.flac 9.30 MB
56River Jordan.flac 17.28 MB
57Mary Jane.flac 9.84 MB
58Down On Me.flac 12.69 MB
59Coo Coo - Single.flac 11.25 MB
60Bye, Bye Baby - Outtake.flac 15.37 MB
61Call On Me - Outtake.flac 14.93 MB
62The Last Time - Single.flac 12.85 MB
63Amazing Grace - Hi-Heel Sneakers.flac 13.90 MB
64Down On Me.flac 10.88 MB
65The Coo Coo.flac 24.51 MB
66Ball & Chain.flac 28.98 MB
67Piece Of My Heart.flac 26.58 MB
68Call On Me.flac 21.35 MB
69Women Is Losers.flac 28.29 MB
70Down On Me.flac 19.46 MB
71Combination Of The Two.flac 34.42 MB
72Harry.flac 3.82 MB
73Road Block.flac 37.52 MB
74Ball & Chain.flac 48.22 MB
75 Hall Of The Mountain King.flac 32.84 MB
76Catch Me Daddy.flac 32.74 MB
77Magic Of Love.flac 22.58 MB
78Down On Me.flac 17.93 MB
79Piece Of My Heart.flac 23.92 MB
80It's A Deal - Outtake.flac 13.49 MB
81Easy Once You Know How - Outtake.flac 22.31 MB
82Roadblock - Outtake.flac 31.40 MB
83Flower In The Sun - Outtake.flac 17.29 MB
84Misery'n - Outtake.flac 23.06 MB
85Catch Me Daddy - Take 1.flac 26.17 MB
86Farewell Song - Outtake.flac 23.55 MB
87Summertime - Take 1.flac 21.82 MB
88Catch Me Daddy - Outtake.flac 27.16 MB
89Misery'n - Outtake.flac 22.94 MB
90Harry - Outtake.flac 5.27 MB
91Combination Of The Two - Outtake.flac 30.68 MB
92Farewell Song - Outtake.flac 28.16 MB
93Catch Me Daddy.flac 29.32 MB
94Piece Of My Heart.flac 26.21 MB
95Farewell Song.flac 25.04 MB
96Combination Of The Two.flac 26.76 MB
97I Need A Man To Love.flac 39.88 MB
98It's Just History.flac 17.72 MB
99Light Is Faster Than Sound.flac 35.90 MB
artwork/Big Brother.jpg 68.98 KB
artwork/D1.bmp 9.94 MB
artwork/D10.bmp 17.86 MB
artwork/D2.bmp 12.52 MB
artwork/D3.bmp 9.99 MB
artwork/D4.jpg 326.09 KB
artwork/D5.bmp 8.95 MB
artwork/D6.bmp 20.30 MB
artwork/D7.bmp 10.29 MB
artwork/D8.bmp 17.87 MB
artwork/D9.bmp 17.88 MB
artwork/FrontB.bmp 23.37 MB
artwork/FrontDisc1.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc10.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc2.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc3.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc4.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc5.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc6.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc7.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc8.bmp 25.75 MB
artwork/FrontDisc9.bmp 25.75 MB
artwork/Janis Joplin - Blow All My Blues Away.txt 8.44 KB
artwork/Janis2.jpg 97.34 KB
artwork/Janis3.jpg 62.49 KB
artwork/LabelDisc1.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc10.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc2.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc3.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc4.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc5.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc6.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc7.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc8.bmp 22.62 MB
artwork/LabelDisc9.bmp 22.62 MB
artwork/Nude.bmp 17.87 MB
artwork/Pearl2.bmp 17.87 MB
artwork/Pearl3.bmp 17.88 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 1.md5 1.60 KB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 10.md5 1.37 KB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 2.md5 1.49 KB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 3.md5 1.19 KB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 4.md5 1.12 KB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 5.md5 952.00 B
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 6.md5 855.00 B
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 7.md5 1.05 KB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 8.md5 950.00 B
Janis Joplin - Blow All My Blues Away - Disc 9.md5 909.00 B
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.txt 8.44 KB
Liên quan
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.mp3 1.79 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.mp3 1.36 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.mp3 1.36 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.mp3 834.77 MB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.flac 3.01 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.flac 3.01 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.flac 3.01 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.flac 4.11 GB
Janis Joplin - Blow All My Blues Away.flac 4.11 GB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us