Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
1_-_Introduction/1_-_Watch_Me_First.mp4 1.45 MB
1_-_Introduction/2_-_Introduction.mp4 7.90 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/3_-_Getting_a_Fast_Start.mp4 6.78 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/4_-_Getting_Set_Up_and_Making_a_Video_Template.mp4 21.08 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/5_-_A_Sample_Video_for_Practice.mp4 9.15 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/6_-_Creating_the_Practice_Video_Step_by_Step_-_Part_1.mp4 27.11 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/7_-_Creating_the_Practice_Video_Step_by_Step_-_Part_2.mp4 19.61 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/8_-_Creating_the_Practice_Video_Step_by_Step_-_Part_3.mp4 44.15 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/9_-_Creating_the_Practice_Video_Step_by_Step_-_Part_4.mp4 36.45 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/10_-_Creating_the_Practice_Video_Step_by_Step_-_Part_5.mp4 24.09 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/11_-_Creating_the_Practice_Video_Step_by_Step_-_Part_6.mp4 27.98 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/12_-_Creating_the_Practice_Video_Step_by_Step_-_Part_7.mp4 20.82 MB
2_-_Quick-Start_Mini-Course/13_-_Adding_a_Sound_Track_and_Basic_Recording.mp4 35.47 MB
3_-_Video_Planning_and_Script_Writing/14_-_The_Advanced_Version_of_the_Webcasso_Video.mp4 14.28 MB
3_-_Video_Planning_and_Script_Writing/15_-_Types_of_Video_and_Creating_Your_Video_Plan.mp4 26.46 MB
3_-_Video_Planning_and_Script_Writing/16.1_-_The_Eight_Most_Important_Tips_For_Writing_Your_Script_.pdf 67.27 KB
3_-_Video_Planning_and_Script_Writing/16_-_How_to_Write_a_Powerful_Script_-_Part_1.mp4 11.95 MB
3_-_Video_Planning_and_Script_Writing/17.1_-_Video_Script_Writing_Worksheet_.pdf 110.33 KB
3_-_Video_Planning_and_Script_Writing/17_-_How_to_Write_a_Powerful_Script_-_Part_2.mp4 21.46 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/18_-_Creating_Video_Backgrounds.mp4 62.94 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/19_-_Working_with_Text_Effects.mp4 42.28 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/20_-_Working_with_Shape_Effects.mp4 37.75 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/21_-_How_to_Make_Lower_Thirds.mp4 50.87 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/22_-_3D_-_Effects_for_Shapes_and_Text.mp4 15.98 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/23_-_My_Best_Video_and_Audio_Resources.mp4 67.46 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/24_-_Working_with_Images.mp4 22.63 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/25_-_Working_with_Video_Clips.mp4 59.81 MB
4_-_Creating_Your_Presentation/26_-_Creating_Awesome_Audio.mp4 17.56 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/27_-_Basic_Animation_Effects_-_Part_1.mp4 25.43 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/28_-_Basic_Animation_Effects_-_Part_2.mp4 34.63 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/29_-_Intermediate_Animation_Effects_-_Part_1.mp4 28.63 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/30_-_Intermediate_Animation_Effects_-_Part_2.mp4 36.57 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/31_-_Intermediate_Animation_Effects_-_Part_3.mp4 28.50 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/32_-_Advanced_Animation_Effects_-_Part_1.mp4 20.24 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/33_-_Advanced_Animation_Effects_-_Part_2.mp4 29.04 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/34_-_Kinetic_Typography_Part_1.mp4 36.44 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/35_-_Kinetic_Typography_Part_2.mp4 42.38 MB
5_-_Let_s_Start_Animating/36_-_Kinetic_Typography_Part_3.mp4 15.42 MB
6_-_Recording_Editing_and_Hosting_Your_Videos/37_-_Recording_Your_Video_in_Camtasia.mp4 31.51 MB
6_-_Recording_Editing_and_Hosting_Your_Videos/38_-_Editing_Your_Video_in_Camtasia.mp4 23.91 MB
6_-_Recording_Editing_and_Hosting_Your_Videos/39_-_Adding_a_Sound_Track_in_Camtasia.mp4 19.23 MB
6_-_Recording_Editing_and_Hosting_Your_Videos/40_-_Produce_Your_Video_in_Camtasia.mp4 23.12 MB
6_-_Recording_Editing_and_Hosting_Your_Videos/41_-_Screen_Recording_and_Editing_with_Free_Software.mp4 32.82 MB
6_-_Recording_Editing_and_Hosting_Your_Videos/42_-_Adding_a_Sound_Track_and_Producing_Your_Video_with_Free_Software.mp4 11.76 MB
6_-_Recording_Editing_and_Hosting_Your_Videos/43_-_Hosting_Your_Finished_Videos.mp4 43.82 MB
7_-_Course_Wrap_Up/44_-_Review_and_Wrap_Up.mp4 4.57 MB
Liên quan
Udemy - How to Create Promo Videos in PowerPoint.mp4 1.19 GB
Udemy - How to Create Promo Videos in PowerPoint.mp4 440.00 MB
Udemy - How to Create Promo Videos in PowerPoint.mp4 671.80 MB
Udemy - How to Create Promo Videos in PowerPoint.mp4 1.12 GB
Udemy - How to Create Promo Videos in PowerPoint.mp4 1.68 GB
Udemy - How to Create Promo Videos in PowerPoint.mp4 138.61 MB
Udemy - How to Create Promo Videos in PowerPoint.mp4 196.39 MB
Udemy - How to Create Promo Videos in PowerPoint.rmvb 111.14 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us