Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/01 - Bye, Bye Baby.flac 56.01 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/02 - Easy Rider.flac 49.99 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/03 - Intruder.flac 52.56 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/04 - Light Is Faster Than Sound.flac 54.58 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/05 - Call On Me.flac 54.22 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/06 - Coo Coo.flac 41.13 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/07 - Women Is Losers.flac 44.80 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/08 - Blindman.flac 51.01 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/09 - Down On Me.flac 44.95 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/10 - Caterpillar.flac 49.07 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/11 - All Is Loneliness.flac 52.02 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/12 - The Last Time.flac 48.06 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother & Holding Company - Cover Front.jpg 1.74 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother & Holding Company - Cover Rear.jpg 1.67 MB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother & Holding Company - Label Side 1.jpg 229.59 KB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Artwork/Big Brother & Holding Company - Label Side 2.jpg 242.73 KB
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Info.txt 818.00 B
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Janis Joplin - Big Brother And The Holding Company.m3u 292.00 B
Janis Joplin (LP1 1967) - Big Brother And The Holding Company/Please make a donation.txt 187.00 B
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/01 - Combination Of The Two.flac 120.63 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/02 - I Need A Man To Love.flac 102.25 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/03 - Summertime.flac 80.34 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/04 - Piece Of My Heart.flac 86.52 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/05 - Turtle Blues.flac 87.10 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/06 - Oh, Sweet Mary.flac 86.06 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/07 - Ball And Chain.flac 188.50 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/Artwork/Cheap Thrills - Cover Front.jpg 4.01 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/Artwork/Cheap Thrills - Cover Rear.jpg 3.22 MB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/Artwork/Cheap Thrills - Label Side 1.jpg 245.68 KB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/Artwork/Cheap Thrills - Label Side 2.jpg 235.78 KB
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/Info.txt 797.00 B
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/Janis Joplin - Cheap Thrills.m3u 193.00 B
Janis Joplin (LP2 1968) - Cheap Thrills/Please make a donation.txt 187.00 B
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/01 - Try (Just A Little Bit Harder).flac 82.13 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/02 - Maybe.flac 75.71 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/03 - One Good Man.flac 86.50 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/04 - As Good As You've Been To This World.flac 114.83 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/05 - To Love Somebody.flac 110.19 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/06 - Kozmic Blues.flac 91.77 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/07 - Little Girl Blue.flac 78.16 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/08 - Work Me, Lord.flac 136.08 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Artwork/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! - Cover Front.jpg 3.14 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Artwork/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! - Cover Rear.jpg 4.01 MB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Artwork/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! - Label Side 1.jpg 247.40 KB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Artwork/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! - Label Side 2.jpg 251.90 KB
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Info.txt 822.00 B
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.m3u 236.00 B
Janis Joplin (LP3 1969) - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Please make a donation.txt 187.00 B
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/01 - Move Over.flac 77.69 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/02 - Cry Baby.flac 82.11 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/03 - A Woman Left Lonely.flac 70.90 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/04 - Half Moon.flac 81.63 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/05 - Buried Alive In The Blues.flac 50.94 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/06 - My Baby.flac 77.43 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/07 - Me & Bobby McGee.flac 93.34 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/08 - Mercedes Benz.flac 34.33 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/09 - Trust Me.flac 67.63 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/10 - Get It While You Can.flac 70.31 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/Artwork/Pearl - Cover Front.jpg 2.27 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/Artwork/Pearl - Cover Rear.jpg 2.26 MB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/Artwork/Pearl - Label Side 1.jpg 248.75 KB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/Artwork/Pearl - Label Side 2.jpg 255.83 KB
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/Info.txt 789.00 B
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/Janis Joplin - Pearl.m3u 254.00 B
Janis Joplin (LP4 1971) - Pearl/Please make a donation.txt 187.00 B
Janis Joplin.m3u 2.77 KB
JJ1.JPG 669.00 KB
JJ2.jpg 216.30 KB
Liên quan
Janis Joplin-The Classic LP Collection (2011) 24-96 Vinyl FLAC.flac 3.53 GB
Janis Joplin-The Classic LP Collection (2011) 24-96 Vinyl FLAC.flac 599.53 MB
Janis Joplin-The Classic LP Collection (2011) 24-96 Vinyl FLAC.flac 2.79 GB
Janis Joplin-The Classic LP Collection (2011) 24-96 Vinyl FLAC.flac 4.47 GB
Janis Joplin-The Classic LP Collection (2011) 24-96 Vinyl FLAC.flac 431.86 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us