Language:
Download from Usenet.nl
Danh sách tập tin
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Front.jpg 7.03 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Inlay.jpg 6.34 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Back.jpg 3.99 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/OBI.jpg 2.36 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Disc.jpg 2.02 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Covers/Matrix.jpg 404.01 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.flac 162.95 MB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Front-l.jpg 807.20 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.log 7.60 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.cue 1.71 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company.flac.auCDtect.txt 1.26 KB
1967 - Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company/Big Brother & The Holding Company.txt 0.98 KB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Covers/Front.jpg 12.47 MB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Covers/Inlay.jpg 5.28 MB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Covers/Back.jpg 3.35 MB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Covers/Disc.jpg 2.28 MB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Covers/Matrix.jpg 428.27 KB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.flac 196.13 MB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Front-l.jpg 1.42 MB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.log 5.87 KB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.flac.auCDtect.txt 1.22 KB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills.cue 1.14 KB
1968 - Big Brother & The Holding Company - Cheap Thrills/Cheap Thrills.txt 666.00 B
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Covers/Front.jpg 13.38 MB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Covers/Back.jpg 7.17 MB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Covers/Inlay.jpg 6.39 MB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Covers/Disc.jpg 2.54 MB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Covers/Matrix.jpg 495.48 KB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.flac 210.07 MB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Front-l.jpg 941.12 KB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.log 6.24 KB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.flac.auCDtect.txt 1.23 KB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.cue 1.19 KB
1969 - Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!/I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!.txt 780.00 B
1971 - Janis Joplin - Pearl/Covers/Front.jpg 12.69 MB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Covers/Back.jpg 7.66 MB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Covers/Inlay.jpg 6.38 MB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Covers/Disc.jpg 2.52 MB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Covers/Matrix.jpg 473.13 KB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Janis Joplin - Pearl.flac 219.49 MB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Front-l.jpg 970.19 KB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Janis Joplin - Pearl.log 6.75 KB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Janis Joplin - Pearl.cue 1.26 KB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Janis Joplin - Pearl.flac.auCDtect.txt 1.16 KB
1971 - Janis Joplin - Pearl/Pearl.txt 828.00 B
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Covers/Front.jpg 10.57 MB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Covers/Inlay.jpg 7.06 MB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Covers/Back.jpg 5.02 MB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Covers/Disc.jpg 4.54 MB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Covers/Inback.jpg 3.21 MB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Covers/Matrix.jpg 551.82 KB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Janis Joplin - Greatest Hits.flac 241.85 MB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Front-l.jpg 1.39 MB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Janis Joplin - Greatest Hits.log 6.86 KB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Greatest Hits.txt 2.05 KB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Janis Joplin - Greatest Hits.cue 1.51 KB
1973 - Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits/Janis Joplin - Greatest Hits.flac.auCDtect.txt 1.18 KB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Covers/Front.jpg 10.36 MB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Covers/Inlay-2.jpg 6.65 MB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Covers/Back.jpg 5.87 MB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Covers/Inlay-1.jpg 5.47 MB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Covers/Inlay-3.jpg 4.96 MB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Covers/Disc.jpg 2.58 MB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Covers/Matrix.jpg 481.00 KB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Janis Joplin - Farewell Song.flac 193.17 MB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Front-l.jpg 901.58 KB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Janis Joplin - Farewell Song.log 6.42 KB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Janis Joplin - Farewell Song.flac.auCDtect.txt 1.18 KB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Janis Joplin - Farewell Song.cue 1.16 KB
1982 - Janis Joplin - Farewell Song/Farewell Song.txt 738.00 B
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Front.jpg 12.49 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-11.jpg 10.02 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-5.jpg 9.58 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-7.jpg 9.12 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Back.jpg 8.72 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-10.jpg 8.49 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-6.jpg 8.45 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-9.jpg 8.44 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-2.jpg 8.37 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-4.jpg 8.32 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-3.jpg 8.14 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-1.jpg 7.39 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Inlay-8.jpg 7.30 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Tray.jpg 3.86 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Disc.jpg 2.68 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Covers/Matrix.jpg 550.64 KB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68.flac 454.65 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Front-l.jpg 1.19 MB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68.log 8.35 KB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68.cue 2.19 KB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Live At Winterland '68.txt 1.28 KB
1998 - Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68/Janis Joplin with Big Brother And The Holding Co. - Live At Winterland '68.flac.auCDtect.txt 1.27 KB
janis.jpg 2.76 MB
JANIS_.jpg 1.28 MB
Liên quan
Janis Joplin.mp3 1,010.63 MB
Janis Joplin.mp3 312.82 MB
Janis Joplin.iso 4.37 GB
Janis Joplin.wv 802.96 MB
Janis Joplin.flac 285.77 MB
Janis Joplin.flac 193.51 MB
Janis Joplin.flac 1.37 GB
Janis Joplin.mp3 116.68 MB
Tìm nóng
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us