Language:
linuxcbt powerdns
LCBT_KVM_007_VM_Deployments_CLI.mp4 113.07 MB
LCBT_KVM_006_Windows_Guests.mp4 96.63 MB
LCBT_KVM_004_Deb-Ubuntu_Guests.mp4 96.37 MB
LCBT_KVM_008_VM_Cloning.mp4 79.28 MB
LCBT_KVM_003_KVM_Installation.mp4 78.42 MB
...
LCBT_MONI-NAGI_000_INGRESS.mov 115.35 KB
LCBT_MONI-NAGI_001_Welcome_Message.mov 20.17 MB
LCBT_MONI-NAGI_002_Nagios_Features.mov 55.35 MB
LCBT_MONI-NAGI_003_Installation_Config-Exploration.mov 85.94 MB
LCBT_MONI-NAGI_004_ICMP-BASIC_Monitoring.mov 63.73 MB
...
autorun.inf 34.00 B
config.xml 9.32 KB
docs/PDF/LinuxCBT_Security_Edition_Classroom_Infrastructure.pdf 125.97 KB
docs/PDF/LinuxCBT_Security_Edition_Classroom_Infrastructure2.pdf 129.50 KB
docs/PDF/LinuxCBT_Squid_Notes.pdf 44.89 KB
...
LCBT_PDNS_000_INGRESS.mov 112.38 KB
LCBT_PDNS_001_Welcome_Message.mov 16.59 MB
LCBT_PDNS_002_PowerDNS_Features.mov 53.39 MB
LCBT_PDNS_003_Recursion_Server.mov 75.24 MB
LCBT_PDNS_004_Authoritative_Server.mov 93.32 MB
...
LINUXCBT.SAMBA.EDITION.iso.iso 708.53 MB
LCBT_WebScan_000_INGRESS.mov 113.78 KB
LCBT_WebScan_001_Welcome_Message.mov 16.85 MB
LCBT_WebScan_002_Nikto_Features.mov 47.93 MB
LCBT_WebScan_003_Installation_Perusal.mov 75.03 MB
LCBT_WebScan_004_Staging_Scan.mov 86.68 MB
...
LinuxCBT CentOS 6 Edition_31.mov 100.43 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_23.mov 75.74 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_28.mov 70.42 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_15.mov 69.63 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_11.mov 64.95 MB
...
LCBT_HTTPD_000_INGRESS.mov 112.37 KB
LCBT_HTTPD_001_Welcome_Message.mov 25.09 MB
LCBT_HTTPD_002_Apache_Features.mov 54.13 MB
LCBT_HTTPD_003_Apache_Basics.mov 69.39 MB
LCBT_HTTPD_004_URL_File-System-Maps.mov 74.17 MB
...
LCBT_WinAwk-Sed_000_INGRESS.mov 113.62 KB
LCBT_WinAwk-Sed_001_Welcome_Message.mov 19.53 MB
LCBT_WinAwk-Sed_002_Installation_Basics.mov 39.47 MB
LCBT_WinAwk-Sed_003_Search_Replace.mov 63.78 MB
LCBT_WinAwk-Sed_004_Back_References.mov 43.00 MB
...
01_Ubu14_Ingress.mp4 493.57 KB
02_Ubu14_WelcomeMessage.mp4 8.17 MB
03_Ubu14_UbuntuFeatures.mp4 64.18 MB
04_Ubu14_ServerInstallation.mp4 81.90 MB
05_Ubu14_CloneServerGuest.mp4 42.48 MB
...
linuxcbt-mail-sendmail.iso.iso 493.86 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_31.mov 100.43 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_23.mov 75.74 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_28.mov 70.42 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_15.mov 69.63 MB
LinuxCBT CentOS 6 Edition_11.mov 64.95 MB
...
linuxcbt-15.mp4 74.72 MB
linuxcbt-24.mp4 73.49 MB
linuxcbt-23.mp4 73.49 MB
linuxcbt-7.mp4 66.13 MB
linuxcbt-21.mp4 56.35 MB
...
LinuxCBT.Perl.Programming-DDUiSO.bin 362.72 MB
linuxcbt-mail-qmail.iso.iso 663.81 MB
LCBT_HTTPD_004_URL_File-System-Maps.mov 74.17 MB
LCBT_HTTPD_008_HTACCESS_Control.mov 71.48 MB
LCBT_HTTPD_014_Mod-Rewrite_RewriteCondition.mov 71.25 MB
LCBT_HTTPD_003_Apache_Basics.mov 69.39 MB
LCBT_HTTPD_016_Mod-Rewrite_Logging.mov 66.55 MB
...
LinuxCBT.IPv4.Edition.7z 442.28 MB
deb6x/LCBT_Deb6x_001_Classroom_Topology.mov 7.77 MB
deb6x/LCBT_Deb6x_002_Deb5x_Distro-Upgrade.mov 55.33 MB
deb6x/LCBT_Deb6x_003_Debian_Features.mov 29.89 MB
deb6x/LCBT_Deb6x_004_Distro_Upgrade.mov 69.39 MB
deb6x/LCBT_Deb6x_005_PXE_Installation.mov 37.95 MB
...
LCBT_AwkSed_000_INGRESS.mov 143.42 KB
LCBT_AwkSed_000_Welcome_Message.mov 10.81 MB
LCBT_AwkSed_001_Features.mov 33.49 MB
LCBT_AwkSed_002_RegEx_Review.mov 31.45 MB
LCBT_AwkSed_003_Sed_Intro.mov 36.57 MB
...
LCBT_EL-6_029_YUM_Usage.mov 97.00 MB
LCBT_EL-6_068_Apache_SSL.mov 83.64 MB
LCBT_EL-6_009_Basic_Skills-II.mov 66.40 MB
LCBT_EL-6_038_VSFTPD_Config.mov 64.27 MB
LCBT_EL-6_035_Network_Utilities.mov 64.05 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us