Language:
excel 2013 essential
12 The Database Features of Excel/12_02-subtotal.mp4 50.31 MB
13 PivotTables/13_01-createPivotTable.mp4 22.81 MB
12 The Database Features of Excel/12_03-filter.mp4 20.56 MB
06 Printing/06_01-PageLayout.mp4 19.94 MB
08 Adjusting Worksheet Views/08_01-Freezing.mp4 18.95 MB
...
Excel 2013 Essential Training (With Exercise Files).tgz 823.43 MB
12. Database Features/116478_12_02_SC11_Subtotals_2013Q1.mp4 71.55 MB
4. Formatting/116478_04_08_SC01_Tables_2013Q1.mp4 52.71 MB
6. Printing/116478_06_01_SC01_PageLayout_2013Q1.mp4 40.15 MB
15. Introduction to Macros/116478_15_03_SC11_PlaybackMacro_2013Q1.mp4 39.68 MB
12. Database Features/116478_12_01_SC01_Sorting_2013Q1.mp4 37.03 MB
...
00 Introduction/00_01-Welcome.mp4 9.59 MB
00 Introduction/00_02-ExFiles.mp4 907.15 KB
01 Getting Started with Excel 2013/01_03-QuickAccess.mp4 14.52 MB
01 Getting Started with Excel 2013/01_02-menu.mp4 7.23 MB
01 Getting Started with Excel 2013/01_07-navigation.mp4 7.05 MB
...
Ex_Files_Excel2013_EssT.zip 3.50 MB
Excel 2013 Essential Training.txt 1.10 KB
Excel 2013 Tutorial for Beginners 01 Welcome.mp4 7.45 MB
Excel 2013 Tutorial for Beginners 02 Ex Files.mp4 1.51 MB
Excel 2013 Tutorial for Beginners 03 Excel Uses.mp4 9.36 MB
...
PowerPoint 2013 Essential Training - Preston_Rodz/PowerPoint 2013 Essential Training/Exercise Files/Chapter_1/TheFinishedPresentation.pptx 92.61 MB
PowerPoint 2013 Essential Training - Preston_Rodz/PowerPoint 2013 Essential Training/Exercise Files/Chapter_10/Temp.pptx 92.61 MB
PowerPoint 2013 Essential Training - Preston_Rodz/PowerPoint 2013 Essential Training/Exercise Files/Chapter_10/TheFinishedPresentation.pptx 92.61 MB
PowerPoint 2013 Essential Training - Preston_Rodz/PowerPoint 2013 Essential Training/Exercise Files/Chapter_2/TheFinishedPresentation.pptx 92.61 MB
PowerPoint 2013 Essential Training - Preston_Rodz/PowerPoint 2013 Essential Training/Exercise Files/Chapter_8/TheFinishedPresentation.pptx 92.61 MB
...
12 The Database Features of Excel/12_02-subtotal.mov 51.76 MB
13 PivotTables/13_01-createPivotTable.mov 22.73 MB
12 The Database Features of Excel/12_03-filter.mov 21.63 MB
05 Adjusting Worksheet Layout and Data/05_03-moveCopy.mov 19.93 MB
06 Printing/06_01-PageLayout.mov 19.88 MB
...
Excel 2013 Essential Training (With Exercise Files).rar 857.35 MB
00 Introduction/00_02-ExFiles.srt 1.36 KB
16 Conclusion/16_01-NextSteps.srt 1.71 KB
00 Introduction/00_01-Welcome.srt 2.22 KB
01 Getting Started with Excel 2013/01_05-Formula.srt 4.35 KB
01 Getting Started with Excel 2013/01_10-files.srt 5.19 KB
...
12 The Database Features of Excel/12_02-subtotal.mov 51.76 MB
00 Introduction/00_01-Welcome.srt 2.22 KB
00 Introduction/00_02-ExFiles.mov 794.79 KB
00 Introduction/00_02-ExFiles.srt 1.36 KB
01 Getting Started with Excel 2013/01_01-ExcelUses.mov 5.41 MB
...
12 The Database Features of Excel/12_02-subtotal.mp4 50.31 MB
13 PivotTables/13_01-createPivotTable.mp4 22.81 MB
12 The Database Features of Excel/12_03-filter.mp4 20.56 MB
06 Printing/06_01-PageLayout.mp4 19.94 MB
08 Adjusting Worksheet Views/08_01-Freezing.mp4 18.95 MB
...
Downloaded from SilverTorrent.ORG.txt 64.00 B
Exercise Files/Ch04/Thumbs.db 10.00 KB
Exercise Files/Ch02/02-Entering Data.xlsx 11.94 KB
Exercise Files/Ch03/03-Creating Formulas and Functions.xlsx 34.38 KB
Exercise Files/Ch09/09-03-RegionalSales.xlsx 39.79 KB
...
Excel 2013 Macro Essential Bengali - 14. Absolute and relative reference in macro.mp4 72.27 MB
Excel 2013 Macro Essential Bengali - 04. Macro Extension and recording macro.mp4 70.17 MB
Excel 2013 Macro Essential Bengali - 13. Editing macro to undo.mp4 65.36 MB
Excel 2013 Macro Essential Bengali - 15. Repetative work using for loop in macro.mp4 50.77 MB
Excel 2013 Macro Essential Bengali - 18. Record macro for complex work.mp4 48.75 MB
...
Понятный самоучитель Excel 2013.pdf.pdf 30.54 MB
Excel 2013 eLearning Kit For Dummies.pdf 32.61 MB
Microsoft Excel 2013 - Complete (Shelly Cashman Series).tgz 43.26 MB
Teach Yourself VISUALLY Excel 2013 [PDF] [StormRG].pdf 61.57 MB
Гобарева Я.Л. и др. - Бизнес-аналитика средствами Excel - 2013.djvu.djvu 45.97 MB
Excel 2013 Formulas.epub 16.01 MB
Microsoft Excel 2013 - Complete.rar 38.00 MB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us