Language:
duran duran extra cuts
Duran Duran - Duran Duran CD2.ape 483.04 MB
Duran Duran - Duran Duran CD1.ape 384.25 MB
Duran Duran - Duran Duran CD2.log 2.32 KB
Duran Duran - Duran Duran CD1.log 2.25 KB
Duran Duran - Duran Duran CD2.cue 1.95 KB
...
(1981) Duran Duran - Duran Duran [VinylRip 24-192].flac 1.44 GB
Art/al 002.jpg 1.67 MB
Art/al 001.jpg 1.65 MB
Art/al 003.jpg 1.56 MB
Art/al 004.jpg 1.51 MB
Art/al.jpg 1.40 MB
...
01 Too Much Information.mp3 6.78 MB
02 Ordinary World.mp3 7.78 MB
03 Love Voodoo.mp3 6.82 MB
04 Drowning Man.mp3 7.19 MB
05 Shotgun.mp3 1.24 MB
...
01 Girls On Film.flac 21.62 MB
02 Planet Earth.flac 23.98 MB
03 Anyone Out There.flac 24.85 MB
04 Careless Memories.flac 24.77 MB
05 Is There Something I Should Know.flac 29.41 MB
...
Duran Duran - Duran Duran.flac 1.44 GB
Duran Duran - Duran Duran.flac 249.72 MB
Scans/booklet4.png 45.33 MB
Scans/booklet2.png 45.31 MB
Scans/booklet3.png 45.28 MB
Scans/booklet1.png 45.23 MB
...
13 - Sin Of The City.flac 156.50 MB
02 - Ordinary World.flac 121.27 MB
08 - U.M.F..flac 121.12 MB
10 - None Of The Above.flac 116.50 MB
01 - Too Much Information.flac 111.01 MB
...
08. Friends Of Mine.flac 111.39 MB
06. Night Boat.flac 106.21 MB
09. Tel Aviv.flac 100.39 MB
03. Anyone Out There.flac 79.89 MB
07. Sound Of Thunder.flac 79.78 MB
...
13 - Sin Of The City.flac 48.47 MB
08 - U.M.F..flac 38.76 MB
02 - Ordinary World.flac 38.47 MB
10 - None Of The Above.flac 36.59 MB
01 - Too Much Information.flac 36.38 MB
...
13 - Sin Of The City.flac 285.37 MB
02 - Ordinary World.flac 222.22 MB
08 - U.M.F..flac 219.77 MB
10 - None Of The Above.flac 210.29 MB
04 - Drowning Man.flac 201.14 MB
...
01 Too Much Information.mp3 6.78 MB
02 Ordinary World.mp3 7.78 MB
03 Love Voodoo.mp3 6.82 MB
04 Drowning Man.mp3 7.19 MB
05 Shotgun.mp3 1.24 MB
...
01 Is There Something I Should Know_ 1.m4a 7.93 MB
02 The Reflex 1.m4a 8.37 MB
03 A View to a Kill 1.m4a 6.92 MB
04 Ordinary World 1.m4a 8.89 MB
05 Save a Prayer 1.m4a 8.02 MB
...
Disc 1/01. Girls On Film - Duran Duran.mp3 4.87 MB
_____padding_file_0_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 129.47 KB
Disc 1/02. Planet Earth - Duran Duran.mp3 5.57 MB
_____padding_file_1_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____ 184.82 KB
Disc 1/03. Anyone Out There - Duran Duran.mp3 5.55 MB
...
B03 Friends Of Mine.flac 123.56 MB
B01 (Waiting For The) Night Bot.flac 114.68 MB
B04 Tel Aviv.flac 108.44 MB
A05 Is There Something I Should Know.flac 96.31 MB
B02 Sound Of Thunder.flac 88.17 MB
...
01 - Girls On Film.flac 22.26 MB
02 - Planet Earth.flac 25.40 MB
03 - Anyone Out There.flac 25.04 MB
04 - Careless Memories.flac 25.54 MB
05 - Is There Something I Should Know.flac 28.92 MB
...
08. Friends Of Mine.flac 274.16 MB
06. Night Boat.flac 259.23 MB
09. Tel Aviv.flac 251.03 MB
03. Anyone Out There.flac 199.63 MB
07. Sound Of Thunder.flac 198.19 MB
...
08. Friends Of Mine.dsf 461.45 MB
06. Night Boat.dsf 438.00 MB
09. Tel Aviv.dsf 428.16 MB
03. Anyone Out There.dsf 335.25 MB
07. Sound Of Thunder.dsf 332.47 MB
...
Duran Duran - Duran Duran-1981-Australia.flac 1.35 GB
Tracks/Duran Duran (01) - Girls on Film.mp3 4.95 MB
Tracks/Duran Duran (02) - Planet Earth.mp3 5.57 MB
Tracks/Duran Duran (03) - Anyone Out There.mp3 5.63 MB
Tracks/Duran Duran (04) - Careless Memories.mp3 5.39 MB
Tracks/Duran Duran (05) - Is There Something I Should Know-.mp3 5.73 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us