Language:
ctrl paint
18) Theory & Mindset/11 - CtrlPaint On Art School, Goals, and the Guy Making All These Videos.mp4 105.43 MB
10) Adding Surface Details/8 - Tiling Textures.mp4 58.71 MB
19) Study Habits/1 - Targeted Learning pt.1.mp4 51.02 MB
19) Study Habits/12 - Constructing a Portfolio.mp4 43.30 MB
18) Theory & Mindset/9 - Making Progress.mp4 37.58 MB
...
Ctrl+Paint Basic Photoshop Rendering Vol.1- 4 (2014).tgz 1.37 GB
Ctrl+Paint - Basic Rendering 1/01_Intro.mp4 5.35 MB
Ctrl+Paint - Basic Rendering 1/02_Keyboard_Commands.mp4 6.78 MB
Ctrl+Paint - Basic Rendering 1/03_canvasPreperation.mp4 5.59 MB
Ctrl+Paint - Basic Rendering 1/04_Shadow_Shape.mp4 9.29 MB
Ctrl+Paint - Basic Rendering 1/05_Illuminated_Area.mp4 4.03 MB
...
Ctrl+Paint - Basic Rendering/RESOURCES/photo_reference/lighting_types.jpg 241.50 KB
Ctrl+Paint - Basic Rendering/RESOURCES/photo_reference/originalObjects.jpg 158.22 KB
Ctrl+Paint - Basic Rendering/RESOURCES/photo_reference/basicFlats.jpg 138.02 KB
Ctrl+Paint - Basic Rendering/RESOURCES/photo_reference/vase_lit.jpg 129.89 KB
Ctrl+Paint - Basic Rendering/RESOURCES/photo_reference/spotlit_cube.jpg 129.60 KB
...
Ctrl+Paint - Vehicle Design Start To Finish/04_3D_model.mp4 116.86 MB
Ctrl+Paint - Dynamic Brushwork/VIDEOS/03_brushes.mp4 97.53 MB
Ctrl+Paint - Design Basics/_videos/05_principles_of_design.mp4 91.11 MB
Ctrl+Paint - Vehicle Design Start To Finish/08_polish_and_texture.mp4 85.82 MB
Ctrl+Paint - Vehicle Design Start To Finish/03_color_roughs.mp4 84.42 MB
...
99 - CtrlPaint 100 - On Art School, Goals, and the Guy Making All These Videos.mp4 105.43 MB
110. CtrlPaint - Tiling Textures.mp4 84.03 MB
135. CtrlPaint - Targeted Learning pt.1.mp4 63.35 MB
136. CtrlPaint - Targeted Learning pt.1.mp4 51.02 MB
142. CtrlPaint - Critique.mp4 43.84 MB
...
1) Digital Painting 101/(4 of 5) - Layers.mp4 17.81 MB
1) Digital Painting 101/(1 of 5) - Intro.mp4 14.32 MB
1) Digital Painting 101/(2 of 5) - Brushes and Erasers.mp4 13.56 MB
1) Digital Painting 101/(3 of 5) - Mixing Paint.mp4 12.46 MB
1) Digital Painting 101/(5 of 5) - Demo.mp4 9.65 MB
...
1 - Photoshop Painting - Mirror Action.mp4 4.70 MB
10 - Photoshop Painting - What is a study.mp4 6.47 MB
100 - CtrlPaint Principles of Design - Emphasis.mp4 14.75 MB
101 - digital Painting - Paint Bucket - Avoiding a messy edge.mp4 13.43 MB
102 - digital painting - document presets.mp4 14.10 MB
...
Portfolio Builders - Ctrl+Paint - Digital Painting Simplified.tgz 1.92 GB
_resources/crate_basicRendering.psd 13.83 MB
_resources/crate_handPainted_final.jpg 963.73 KB
_resources/crate_photoTexture_final.jpg 1.17 MB
_resources/overlay_practice.PSD 9.13 MB
_resources/reference_handPainting.jpg 898.64 KB
...
_resources/crate_basicRendering.psd 13.83 MB
_resources/crate_handPainted_final.jpg 963.73 KB
_resources/crate_photoTexture_final.jpg 1.17 MB
_resources/overlay_practice.PSD 9.13 MB
_resources/reference_handPainting.jpg 898.64 KB
...
8) Инструмент «Кисть» часть 2/18. Примеры использования пользовательских кистей (часть 3).mp4 29.24 MB
5) Использование наглядных материалов/5. Материалы с изображениями костюмов.mp4 22.98 MB
8) Инструмент «Кисть» часть 2/10. Создание аккуратных контуров - часть 2.mp4 22.48 MB
5) Использование наглядных материалов/9. Композиция в фильмах - передний план, средний план, задний план.mp4 22.23 MB
5) Использование наглядных материалов/7. Композиция в фильмах - создание стоп-кадров.mp4 21.70 MB
...
1) Цифровое рисование 101/4. Слои.mp4 21.47 MB
4) Основы композиции/13. Критика.mp4 21.05 MB
1) Цифровое рисование 101/1. Вступление.mp4 17.77 MB
3) Традиционное рисование Ч.2/10. Выразительность в рисовании.mp4 17.47 MB
4) Основы композиции/1. Принципы дизайна – введение.mp4 17.44 MB
...
10) Добавление деталей на поверхность/8. Замощающие текстуры.mp4 42.58 MB
10) Добавление деталей на поверхность/7. Создание библиотеки текстур.mp4 28.22 MB
9) Базовые техники работы с цветом/1. Форма, тон и свет.mp4 24.40 MB
11) Рисование в цвете/12. Цветные контуры.mp4 23.17 MB
9) Базовые техники работы с цветом/2. Создание набросков тонами.mp4 22.05 MB
...
12) Маскирование и выделение/5. Маски 101 ч.3.mp4 26.51 MB
12) Маскирование и выделение/10. CtrlPaint – продвинутые техники маскирования. Ч.1.mp4 26.34 MB
13) Пользовательский интерфейс/10. Использование Adobe Bridge для организации изображений.mp4 25.53 MB
13) Пользовательский интерфейс/2. Сканирование контурного изображения.mp4 24.51 MB
12) Маскирование и выделение/12. CtrlPaint – продвинутые техники маскирования. Ч.3.mp4 23.27 MB
...
18) Теории и задумки/11. CtrlPaint 100 - о художественной школе, целях и парне, который снимает все эти уроки.mp4 47.27 MB
18) Теории и задумки/7. Обретение уверенности.mp4 31.50 MB
19) Учебные привычки/1. Таргетированное обучение №1.mp4 29.04 MB
17) 3D/6. Sketchup для создания окружающего пространства, ч. 1.mp4 28.71 MB
17) 3D/1. Введение в Google Sketchup.mp4 24.95 MB
...
1 - Photoshop Painting - Mirror Action.mp4 4.70 MB
10 - Photoshop Painting - What is a study.mp4 6.47 MB
100 - CtrlPaint Principles of Design - Emphasis.mp4 14.75 MB
101 - digital Painting - Paint Bucket - Avoiding a messy edge.mp4 13.43 MB
102 - digital painting - document presets.mp4 14.10 MB
...
Ctrl+Paint.Basic.Rendering.3.Realism.rar 597.85 MB
nfo.nfo 806.00 B
CP.BasicRend4PiaT.part6.rar 28.56 MB
CP.BasicRend4PiaT.part5.rar 101.00 MB
CP.BasicRend4PiaT.part4.rar 101.00 MB
CP.BasicRend4PiaT.part3.rar 101.00 MB
...
Ctrl+Paint - Digital Sketching Starter Kit.tgz 3.18 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us