Language:
cmiVFX – Houdini AI Vision System
cmiVFX Houdini AI Vision System_2012.MP4 802.41 MB
Project Files/07_Rendering.hipnc 2.49 MB
Project Files/CarModel/carLow.obj 533.26 KB
Project Files/Cache/Car/Car.997.bgeo 421.67 KB
Project Files/Cache/Car/Car.999.bgeo 421.67 KB
...
cmiVFX-Houdini-AI-VisionSystem.mp4 925.78 MB
cmiVFX - Houdini Snow System Simulations.mp4 2.44 GB
cmiVFX - Houdini-Debris System.flv 855.79 MB
cmiVFX - Houdini Hip Tricks, Volume 5 (Project Files)/geo/07_1b_245_armGun.mtl 3.88 KB
cmiVFX - Houdini Hip Tricks, Volume 5 (Project Files)/geo/07_1b_245_armGun.obj 11.77 MB
cmiVFX - Houdini Hip Tricks, Volume 5 (Project Files)/geo/07_1b_env.mtl 5.38 KB
cmiVFX - Houdini Hip Tricks, Volume 5 (Project Files)/geo/07_1b_env.obj 88.49 MB
cmiVFX - Houdini Hip Tricks, Volume 5 (Project Files)/images/A003C014_12050700000_2.jpg 1.07 MB
...
Project Files/Chp04_ProceduralAnimation.hip 500.29 KB
Project Files/Chp06_ProceduralAnimation.hip 210.04 KB
Project Files/Chp05_ProceduralAnimation.hip 163.47 KB
Project Files/Chp07_ProceduralAnimation.hip 154.92 KB
Project Files/Chp01_ProceduralAnimation.hip 136.21 KB
...
backup/Project_bak32.hip 411.52 KB
backup/Project_bak31.hip 359.43 KB
backup/Project_bak29.hip 347.82 KB
backup/Project_bak30.hip 347.81 KB
backup/Project_bak28.hip 330.26 KB
...
Houdini Camera Projection Techniques.MP4 890.77 MB
Project Files/TEXx/MachuPichu/layers/Machu_Picchu_Front_walls.png 7.67 MB
Project Files/TEXx/currawong_v01.psd 7.18 MB
Project Files/TEXx/MachuPichu/layers/Machu_Pichu_background.png 6.23 MB
Project Files/TEXx/MachuPichu/layers/Machu_Pichu_mountains.png 4.03 MB
...
Houdini Procedural Road Creation.mp4 952.48 MB
Project Files/extendedTools.otl 587.19 KB
Project Files/08-MakingTheDigitalAssetIndependent.hipnc 323.89 KB
Project Files/07-CreatingABasicInterface.hipnc 254.86 KB
Project Files/06-CreatingADigitalAsset.hipnc 204.25 KB
...
projects/1_Chimney/backup/chimny_001_bak53.hipnc 1.44 MB
projects/1_Chimney/backup/chimny_001_bak52.hipnc 1.44 MB
projects/1_Chimney/backup/chimny_004_bak60.hipnc 0.96 MB
projects/1_Chimney/backup/chimny_004_bak61.hipnc 0.96 MB
projects/1_Chimney/backup/chimny_004_bak65.hipnc 0.96 MB
...
01-fools.mp3 9.19 MB
06-absent.mp3 9.14 MB
08-promise.mp3 8.08 MB
05-mr air.mp3 8.06 MB
13-undone.mp3 7.95 MB
...
cmiVFX - C4D Ultimate Learning System Complete Series Vol 1-6.rar 9.30 GB
cmiVFX - Houdini Rigging Animation Fundamentals (Christopher Tedin) [13.02.2013].mp4 778.68 MB
cmiVFX - Houdini Intro To Particle Animation.MP4 798.42 MB
Project Files/bat/4-bat_forces_applied.hipnc 831.74 KB
Project Files/bat/3-bat_initialState_Imported.hipnc 812.71 KB
Project Files/bat/2-bat_initialState_emission.hipnc 811.21 KB
Project Files/bat/1-bat_beginning.hipnc 794.56 KB
...
cmiVFX - Houdini Cloth Techniques.mp4 3.74 GB
cmiVFX - Houdini Passes Master Class.mp4 3.72 GB
cmiVFX - Houdini Building Generation.MP4 693.35 MB
Project Files/Building + solve Copy stamp by moving code/building.hip 744.60 KB
Project Files/Building/building.hip 739.30 KB
Project Files/facade method 1 - 2/facade method 1 - 2.hip 327.09 KB
Project Files/bldg shape method 1/bldg shape method 1.hip 156.03 KB
...
cmiVFX - Houdini Python Weather Widget.mp4 750.17 MB
cmiVFX - Houdini Embers And Ash.MP4 2.37 GB
Project Files/04_EXTRAS/LIGHTING_RENDERING/SCENE/GEO/lego_melt_geo.vers02.0141.bgeo 24.85 MB
Project Files/04_EXTRAS/LIGHTING_RENDERING/RENDERS/B_SHADOWS/background.shadows.0141.exr 8.04 MB
Project Files/HOUDINI_DESKTOP/houdini11.1/config/Icons/SVGIcons.cache 7.06 MB
Project Files/04_EXTRAS/LIGHTING_RENDERING/RENDERS/M_PASSES/melt.passes.0141.exr 5.55 MB
...
cmivfx - Houdini Frictional Viscosities.mov 3.34 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us