Language:
bach flac Violin
01 Concerto for two violins in D minor, BWV 1043 - I. Vivace.flac 18.55 MB
02 Concerto for two violins in D minor, BWV 1043 - II. Largo ma non tanto.flac 32.58 MB
03 Concerto for two violins in D minor, BWV 1043 - III. Allegro.flac 24.93 MB
04 Violin Concerto in A minor, BWV 1041 - I. (Allegro moderato).flac 18.25 MB
05 Violin Concerto in A minor, BWV 1041 - II. Andante.flac 28.77 MB
...
Koopman (Harpsichord) Savall (Viola Da Gamba)/01 Sonata No. 1 en sol majeur BWV 1027- Adagio.flac 21.29 MB
Koopman (Harpsichord) Savall (Viola Da Gamba)/02 Sonata No. 1 en sol majeur BWV 1027 Allegro ma non tanto.flac 22.44 MB
Koopman (Harpsichord) Savall (Viola Da Gamba)/03 Sonata No. 1 en sol majeur BWV 1027 Andante.flac 12.44 MB
Koopman (Harpsichord) Savall (Viola Da Gamba)/04 Sonata No. 1 en sol majeur BWV 1027 Allegro moderato.flac 19.66 MB
Koopman (Harpsichord) Savall (Viola Da Gamba)/05 Sonata No. 2 en ré majeur BWV 1028- Adagio.flac 9.65 MB
...
Johann Sebastian Bach/Matthäus Passion/CD1/01 Johann Sebastian Bach - Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen.flac 36.47 MB
Johann Sebastian Bach/Matthäus Passion/CD1/02 Johann Sebastian Bach - Da Jesus diese Rede vollendet hatte.flac 3.18 MB
Johann Sebastian Bach/Matthäus Passion/CD1/03 Johann Sebastian Bach - Herzliebster Jesus, was hast Du verbrochen.flac 4.20 MB
Johann Sebastian Bach/Matthäus Passion/CD1/04 Johann Sebastian Bach - Da versammelten sich die Hohenpriester.flac 13.41 MB
Johann Sebastian Bach/Matthäus Passion/CD1/05 Johann Sebastian Bach - Du lieber Heiland, Du.flac 4.27 MB
...
Violinkonzert E-dur BWV 1042- 1. Allegro.mp3 20.14 MB
Violinkonzert E-dur BWV 1042- 2. Adagio.mp3 19.04 MB
Violinkonzert a-moll BWV 1041- 2. Andante.mp3 18.77 MB
Konzert für zwei Violinen und Orchester d-moll BWV 1043- 2. Largo ma non tanto.mp3 17.65 MB
Konzert für zwei Violinen und Orchester d-moll BWV 1043- 3. Allegro.mp3 11.96 MB
...
01. Bach- Violin concerto no 2 in E- Allegro.flac 37.79 MB
02. Bach- Violin concerto no 2 in E- Adagio.flac 26.26 MB
03. Bach- Violin concerto no 2 in E- Allegro assai.flac 14.10 MB
04. Beethoven- Violin concerto in D- Allegro ma non tanto.flac 98.25 MB
05. Beethoven- Violin concerto in D- Larghetto.flac 38.33 MB
...
01-(Bach)-Suite for solo cello No. 1 in G major, BWV 1007-Prelude.flac 8.73 MB
02-(Bach)-Suite for solo cello No. 1 in G major, BWV 1007-Allemande.flac 14.00 MB
03-(Bach)-Suite for solo cello No. 1 in G major, BWV 1007-Courante.flac 11.07 MB
04-(Bach)-Suite for solo cello No. 1 in G major, BWV 1007-Sarabande.flac 10.85 MB
05-(Bach)-Suite for solo cello No. 1 in G major, BWV 1007-Minuets I & II.flac 12.23 MB
...
Blues In A Minor.flac 161.73 MB
Blues In B Flat.flac 104.41 MB
Blues In C Minor.flac 160.37 MB
Blues In H (B).flac 116.28 MB
BTears From The Children.flac 88.96 MB
...
CDImage1.cue 3.94 KB
CDImage1.flac 446.35 MB
CDImage1.log 5.71 KB
CDImage2.cue 4.39 KB
CDImage2.flac 404.61 MB
...
DISK I/CDImage.ape 413.51 MB
DISK I/CDImage.cue 3.16 KB
DISK I/Complete Violin Sonatas - BWV 1014-1023 (CD1).LOG 749.00 B
DISK II/CDImage.ape 358.09 MB
DISK II/CDImage.cue 3.20 KB
...
0000 info.txt 1.29 KB
C.P.E. Bach - Symphonies - 01 - Symphony for 2 Oboes, 2 Horns in E flat Major.flac 21.95 MB
C.P.E. Bach - Symphonies - 02 - Symphony for 2 Oboes, 2 Horns in E flat Major.flac 16.90 MB
C.P.E. Bach - Symphonies - 03 - Symphony for 2 Oboes, 2 Horns in E flat Major.flac 14.23 MB
C.P.E. Bach - Symphonies - 04 - Symphony for 2 Oboes, 2 Horns in F Major.flac 17.17 MB
...
01. Partita No. 3 in E major I. Preludio.mp3 8.18 MB
02. Partita No. 3 in E major II. Loure.mp3 10.97 MB
03. Partita No. 3 in E major III. Gavotte en rondeau.mp3 7.48 MB
04. Partita No. 3 in E major IV. Menuet I.mp3 4.34 MB
05. Partita No. 3 in E major V. Menuet II.mp3 7.01 MB
...
Bach Menuhin Violin Concertos cd 1/Johann Sebastian Bach - Concerto for 2 Violins in D minor I Vivace.ape 21.36 MB
Bach Menuhin Violin Concertos cd 1/Johann Sebastian Bach - Concerto for 2 Violins in D minor II Largo ma non tanto.ape 35.31 MB
Bach Menuhin Violin Concertos cd 1/Johann Sebastian Bach - Concerto for 2 Violins in D minor III Allegro.ape 26.59 MB
Bach Menuhin Violin Concertos cd 1/Johann Sebastian Bach - Concerto for Violin and Oboe I Allegro.ape 25.72 MB
Bach Menuhin Violin Concertos cd 1/Johann Sebastian Bach - Concerto for Violin and Oboe II Adagio.ape 27.33 MB
...
01-Bach Concerto for Two Violins in D Minor BWV 1043 I Vivace.flac 11.26 MB
02-Bach Concerto for Two Violins in D Minor BWV 1043 II Largo ma non troppo.flac 14.06 MB
03-Bach Concerto for Two Violins in D Minor BWV 1043 III Allegro.flac 13.36 MB
04-Mozart Violin Concerto No. 4 in D Major K. 218 I. Allegro.flac 23.87 MB
05-Mozart Violin Concerto No. 4 in D Major K. 218 II. Andante cantabile.flac 20.36 MB
...
32 Suite No. 6 in D major, BWV 1012; II. Allemande.flac 32.98 MB
25 Suite No. 5 in C minor, BWV 1011; I. Prelude.flac 30.36 MB
26 Suite No. 5 in C minor, BWV 1011; II. Allemande.flac 27.35 MB
19 Suite No. 4, Prelude.flac 22.40 MB
31 Suite No. 6 in D major, BWV 1012; I. Prelude.flac 22.25 MB
...
01 - Gutnikov-Gosman-Leningrad Chamber Orchestra - I.--.m4a 9.96 MB
02 - Gutnikov-Gosman-Leningrad Chamber Orchestra - II.--.m4a 16.38 MB
03 - Gutnikov-Gosman-Leningrad Chamber Orchestra - III.--.m4a 8.81 MB
04 - Gutnikov-Gosman-Leningrad Chamber Orchestra - I. Vivace.m4a 9.59 MB
05 - Gutnikov-Gosman-Leningrad Chamber Orchestra - II. Largo, Ma Non Tanto.m4a 16.44 MB
...
01-(Bach)-Partita in D Minor - I.Allemanda.flac 12.96 MB
02-(Bach)-Partita in D Minor - II.Corrente.flac 9.61 MB
03-(Bach)-Partita in D Minor - III.Sarabande.flac 11.83 MB
04-(Bach)-Partita in D Minor - IV.Giga.flac 17.16 MB
05-(Bach)-Partita in D Minor - V.Ciaccona.flac 45.35 MB
...
Albums/1993 (2011) Ein bisschen naeher zu dir/audiochecker.log 279.00 B
Albums/1993 (2011) Ein bisschen naeher zu dir/Covers/01 Front.png 17.23 MB
Albums/1993 (2011) Ein bisschen naeher zu dir/Covers/02 Original Album Cover.png 7.12 MB
Albums/1993 (2011) Ein bisschen naeher zu dir/Covers/03 Back.png 10.28 MB
Albums/1993 (2011) Ein bisschen naeher zu dir/Covers/CD.jpg 586.25 KB
...
Bach - Double Violin Concerto in D minor 2nd movement, Largo.mp3.mp3 3.36 MB
Brandenburg Concertos/Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F - Erich Penzel & I Musici/04 - Erich Penzel - Brandenburg Concerto No. 1 in F (BWV 1046) Menuetto Polacca.mp3 10.94 MB
Brandenburg Concertos/Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F - Erich Penzel & I Musici/02 - I. Musici - Brandenburg Concerto No. 1 in F (BWV 1046) Adagio.mp3 6.85 MB
Brandenburg Concertos/Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F - Erich Penzel & I Musici/03 - Erich Penzel - Brandenburg Concerto No. 1 in F (BWV 1046) Allegro.mp3 6.65 MB
Brandenburg Concertos/Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F - Erich Penzel & I Musici/01 - Erich Penzel - Brandenburg Concerto No. 1 in F (BWV 1046) (Allegro).mp3 5.96 MB
Brandenburg Concertos/Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F - Maurice André/05 - Maurice André - Brandenburg Concerto No. 2 in F (BWV 1047) (Allegro).mp3 7.42 MB
...
AUDIOCHECKER.log 445.00 B
CDImage.cue 2.32 KB
CDImage.flac 394.71 MB
cover.jpg 547.29 KB
coverback.jpg 563.41 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us