Language:
Weather Report 1982
Covers/Back.jpg 1.62 MB
Covers/Booklet_01-04.jpg 3.33 MB
Covers/Booklet_02-03.jpg 4.31 MB
Covers/CD Back.jpg 679.18 KB
Covers/CD.jpg 1.09 MB
...
Weather Report [1982,CBS, FC 37616,Promo]_flac.cue 1.17 KB
Weather Report [1982,CBS, FC 37616,Promo]_s1.flac 783.34 MB
Weather Report [1982,CBS, FC 37616,Promo]_s2.flac 756.03 MB
album arts/back.tif 68.95 MB
album arts/front-WEB.jpg 242.74 KB
...
Covers/Back.jpg 1.62 MB
Covers/Booklet_01-04.jpg 3.33 MB
Covers/Booklet_02-03.jpg 4.31 MB
Covers/CD Back.jpg 679.18 KB
Covers/CD.jpg 1.09 MB
...
01 - Volcano For Hire.flac 35.07 MB
02 - Current Affairs.flac 31.86 MB
03 - N.Y.C..flac 57.82 MB
04 - Dara Factor One.flac 34.92 MB
05 - When It Was Now.flac 25.94 MB
...
(03) [Weather Report] N.Y.C.- Pt. 1- 41st Parallel, Pt. 2- The Dance, Pt. 3- Crazy About Jazz.flac 62.51 MB
(01) [Weather Report] Volcano For Hire.flac 37.58 MB
(04) [Weather Report] Dara Factor One.flac 37.01 MB
(02) [Weather Report] Current Affairs.flac 34.09 MB
(07) [Weather Report] Dara Factor Two.flac 31.45 MB
...
Weather Report - Weather Report (1982) (COLUMBIA 476752 2) [NL+].iso.wv.wv 250.52 MB
A3 N.Y.C. - 41st Parallel; The Dance; Crazy About Jazz.flac 167.00 MB
B3 Speechless.flac 97.92 MB
A2 Current Affairs.flac 96.55 MB
B1 Dara Factor One.flac 89.68 MB
A1 Volcano For Hire.flac 89.04 MB
...
Disc 1 - Black Market/10 Black Market (Live).flac 63.70 MB
Disc 1 - Black Market/03 Gibraltar.flac 49.08 MB
Disc 1 - Black Market/07 Hernandu.flac 43.51 MB
Disc 1 - Black Market/01 Black Market.flac 40.09 MB
Disc 1 - Black Market/04 Elegant People.flac 34.03 MB
...
CD1/01 - Black Market.flac 61.46 MB
CD1/02 - Scarlet Woman.flac 43.62 MB
CD1/03 - Teen Town.flac 39.57 MB
CD1/04 - A Remark You Made.flac 40.08 MB
CD1/05 - Slang (Bass Solo).flac 23.73 MB
...
art/Weather Report - Heavy Weather_back.png 11.01 MB
art/Weather Report - Heavy Weather_booklet01.png 9.92 MB
art/Weather Report - Heavy Weather_front.png 9.92 MB
art/Weather Report - Heavy Weather_booklet02.png 9.48 MB
art/Weather Report - Heavy Weather_disc.png 7.52 MB
...
CD1 - Weather Report (1971)/08 Eurydice (unedited version).flac 68.29 MB
CD1 - Weather Report (1971)/04 Orange Lady.flac 46.13 MB
CD1 - Weather Report (1971)/06 Waterfall.flac 35.35 MB
CD1 - Weather Report (1971)/03 Seventh Arrow.flac 34.79 MB
CD1 - Weather Report (1971)/05 Morning Lake.flac 24.16 MB
...
Weather Report 1983 Procession side 1.flac 835.13 MB
Weather Report 1983 Procession side 2.flac 664.96 MB
Sample.flac 33.61 MB
Scan 300 dpi/Weather Report 1983 Procession LP face.jpg 2.07 MB
Scan 300 dpi/Weather Report 1983 Procession LP back.jpg 1.96 MB
...
1971 Weather Report/01 - Milky Way.mp3 5.87 MB
1971 Weather Report/02 - Umbrellas.mp3 7.95 MB
1971 Weather Report/03 - Seventh Arrow.mp3 12.37 MB
1971 Weather Report/04 - Orange Lady.mp3 20.01 MB
1971 Weather Report/05 - Morning Lake.mp3 10.20 MB
...
front.jpg 45.46 KB
PDVD_000.JPG 27.49 KB
PDVD_001.JPG 32.05 KB
PDVD_002.JPG 37.24 KB
PDVD_004.JPG 50.21 KB
...
VIDEO_TS/VTS_03_4.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_03_3.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_03_6.VOB 1,024.00 MB
VIDEO_TS/VTS_03_5.VOB 1,024.00 MB
...
Scans/booklet out.jpg 3.45 MB
Scans/back out.jpg 869.58 KB
Scans/booklet in.jpg 848.37 KB
Scans/cd.jpg 521.70 KB
Scans/back in.jpg 155.89 KB
...
art/jpg/Inside booklet cover.jpg 4.72 MB
art/jpg/Booklet 4.jpg 4.70 MB
art/jpg/Booklet cover.jpg 4.70 MB
art/jpg/Booklet 3.jpg 4.49 MB
art/jpg/Booklet 2.jpg 4.28 MB
...
WEATHER REPORT - Heavy Weather.flac 248.45 MB
Scan2.jpg 9.32 MB
Scan1.jpg 6.81 MB
Scan3.jpg 2.40 MB
Scan4.jpg 2.39 MB
...
01-Night Passage.mp3 14.88 MB
02-Dream Clock.mp3 14.73 MB
03-Port of Entry.mp3 11.79 MB
04-Forlorn.mp3 8.98 MB
05-Rockin' in Rhythm.mp3 6.95 MB
...
front.jpg 31.95 KB
PDVD_000.JPG 40.10 KB
PDVD_001.JPG 38.98 KB
PDVD_002.JPG 55.55 KB
PDVD_003.JPG 39.11 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us