Language:
Drawing Vector Graphics painting
Drawing Vector Graphics Painting with Vectors.tgz 1,004.44 MB
Ex_Files_DVG_CnD.zip 380.01 MB
3. Colors/124401_03_08_MM30_Global.mp4 51.26 MB
4. Detailing Methods/124401_04_19_MM30_Texturizing.mp4 50.63 MB
4. Detailing Methods/124401_04_12_MM30_Vectorscribe.mp4 46.23 MB
4. Detailing Methods/124401_04_02_MM30_Blends.mp4 45.22 MB
...
1. The Process/124401_01_01_MM30_Details.mp4 25.31 MB
1. The Process/124401_01_02_MM30_TrialError.mp4 19.96 MB
1. The Process/124401_01_03_MM30_Style.mp4 24.09 MB
1. The Process/124401_01_04_MM30_Plugins.mp4 16.21 MB
2. Lighting /124401_02_01_MM30_Light.mp4 11.07 MB
...
Lynda - Drawing Vector Graphics Linear Line Illustration.tgz 941.76 MB
Exercise Files/Ex_Files_DVG_Patterns.zip 182.53 MB
1 Building a Repeating Pattern from Scratch/144026_01_01_MM30_Drawing-2014-04-22-15-33-23.mp4 104.46 MB
2 Building a Repeating Pattern Using the Pattern Tool/144026_02_07_MM30_Good-2014-04-22-15-34-01.mp4 94.21 MB
1 Building a Repeating Pattern from Scratch/144026_01_02_MM30_Building-2014-04-22-15-33-26.mp4 84.71 MB
1 Building a Repeating Pattern from Scratch/144026_01_06_MM30_Tiki-2014-04-22-15-33-37.mp4 78.37 MB
...
Exercise Files/Exercise Files.zip 94.01 MB
001 Welcome.mp4 10.87 MB
002 Exercise files.mp4 2.80 MB
003 What is isometric illustration_.mp4 31.94 MB
004 Creating isometric objects - Part 1.mp4 20.36 MB
...
Exercise Files/Ex_Files_DVG_Tribal.zip 234.92 MB
2 Drawing Tribal Art/178133_02_01_MM30_symmetric.mp4 52.97 MB
2 Drawing Tribal Art/178133_02_02_MM30_asymmetric.mp4 41.17 MB
3 Building Tribal Art/178133_03_04_MM30_ColorArt.mp4 35.30 MB
3 Building Tribal Art/178133_03_01_MM30_EasyBuild.mp4 30.61 MB
...
02. Building a Repeating Pattern from Scratch/02_01-Drawing out and refining your design.mp4 125.22 MB
03. Building a Repeating Pattern Using the Pattern Tool/03_07-Good pattern-building habits.mp4 73.72 MB
02. Building a Repeating Pattern from Scratch/02_02-Building your vector pattern with a bounding box.mp4 67.97 MB
02. Building a Repeating Pattern from Scratch/02_06-Using textures in your patterns.mp4 67.40 MB
03. Building a Repeating Pattern Using the Pattern Tool/03_08-Exporting your pattern files.mp4 66.02 MB
...
Exercise Files/Ex_Files_DVG_CnD.zip 380.01 MB
3 Colors/124401_03_08_MM30_Global-2014-04-22-16-09-47.mp4 51.26 MB
4 Detailing Methods/124401_04_19_MM30_Texturizing-2014-04-22-16-13-05.mp4 50.63 MB
4 Detailing Methods/124401_04_12_MM30_Vectorscribe-2014-04-22-16-12-36.mp4 46.23 MB
4 Detailing Methods/124401_04_02_MM30_Blends-2014-04-22-16-11-47.mp4 45.22 MB
...
Lynda - Drawing Vector Graphics.rar 646.83 MB
Exercise Files/Ex_Files_DVG_HandLetter_CC.zip 260.33 MB
Exercise Files/Ex_Files_DVG_HandLetter_CS6.zip 249.60 MB
4 Style & Detailing Methods/196577_04_06_MM30_handmade.mp4 37.45 MB
2 Drawing Letterforms/196577_02_01_MM30_rough.mp4 33.39 MB
4 Style & Detailing Methods/196577_04_04_MM30_inlines.mp4 30.33 MB
...
Drawing Vector Graphics by Von Glitschka.tgz 626.73 MB
0 Introduction/196577_00_01_LA30_Welcome.mp4 6.33 MB
0 Introduction/196577_00_02_LA30_ExFiles.mp4 1.69 MB
1 Hand Lettering 101/196577_01_01_LA30_Foundation.mp4 13.57 MB
1 Hand Lettering 101/196577_01_02_MM30_supplies.mp4 18.05 MB
1 Hand Lettering 101/196577_01_03_MM301_Lingo.mp4 26.19 MB
...
00_01-Welcome.mp4 14.07 MB
01_01-Ornamental.mp4 31.33 MB
02_01-symmetric.mp4 133.81 MB
02_02-asymmetric.mp4 99.95 MB
03_01-EasyBuild.mp4 48.76 MB
...
Exercise.Files/Ex_Files_Draw_Vec_Graphics.zip 77.73 MB
00.01.The.Process/109450_01_04_MM11_digital.mov 30.31 MB
00.04.WorkFlow.Enhancements/109450_04_03_SC11_shortcuts_demo.mov 28.56 MB
00.03.Drawing.Your.Design/109450_03_03_MM11_thumbnail.mov 22.63 MB
06.Presenting.Your.Designs/109450_06_06_MM11_renewable.mov 22.61 MB
...
Drawing Vector Graphics (updated Dec 01, 2015).tgz 941.13 MB
Drawing Vector Graphics Hand Lettering.tgz 1.57 GB
Exercise Files.zip 338.53 MB
01_02-DrawFree.mp4 157.36 MB
01_03-drawPhoto.mp4 133.74 MB
03_01-lineLinIll.mp4 33.90 MB
01_01-rulesLL.mp4 28.24 MB
...
Ex_Files_DVG_CnD.zip 380.01 MB
3. Colors/124401_03_08_MM30_Global.mp4 51.26 MB
4. Detailing Methods/124401_04_19_MM30_Texturizing.mp4 50.63 MB
4. Detailing Methods/124401_04_12_MM30_Vectorscribe.mp4 46.23 MB
4. Detailing Methods/124401_04_02_MM30_Blends.mp4 45.22 MB
...
Drawing Vector Graphics Color and Detail.tgz 1.35 GB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us