Language:
Deadhead Miles 1972
Deadhead Miles.avi.avi 698.51 MB
Deadhead Miles.avi 700.39 MB
Cover/a - Front.jpg 55.24 KB
Cover/b - Back.jpg 49.65 KB
Cover/c - LP -Front.jpg 286.21 KB
Cover/Lp-Back.jpg 250.05 KB
Music/Miles Davis/On The Corner (1972)/01 On The Corner-New York Girl . . ..mp3 45.75 MB
...
HELEN BUTTE.flac 366.15 MB
VOTE FOR MILES.flac 190.35 MB
MR. FREEDOM X.flac 156.21 MB
THINKIN' ONE THING AND DOIN' ANOTHER.flac 144.68 MB
ONE AND ONE.flac 134.01 MB
...
Artwork/back.jpg 3.00 MB
Artwork/booklet_01.jpg 5.19 MB
Artwork/booklet_02.jpg 2.35 MB
Artwork/booklet_03.jpg 4.19 MB
Artwork/booklet_04.jpg 4.20 MB
...
B2 - Helen Butte.flac 348.72 MB
A4 - Vote for Miles.flac 182.32 MB
B3 - Mr Freedom X.flac 143.19 MB
A3 - Thinkin' One Thing and Doin' Another.flac 137.93 MB
B1 - One and One.flac 127.45 MB
...
artwork/Back.jpg 6.49 MB
artwork/Front.jpg 6.43 MB
artwork/Gatefold Inside.jpg 14.29 MB
artwork/Gatefold Outside.jpg 11.67 MB
artwork/Side 1.jpg 2.80 MB
...
Cover/a Front.jpg 3.95 MB
Cover/b Back.jpg 4.73 MB
Music/Carlos Santana & Buddy Miles ! - Live !/01 Marbles.mp3 9.95 MB
Music/Carlos Santana & Buddy Miles ! - Live !/02 Lava.mp3 5.15 MB
Music/Carlos Santana & Buddy Miles ! - Live !/03 Evil Ways.mp3 15.20 MB
...
DISC 1/01 Track01.flac 168.16 MB
DISC 1/02 Track02.flac 97.83 MB
DISC 2/01 Track01.flac 67.24 MB
DISC 2/02 Track02.flac 77.38 MB
BUDDY MILES EXPRESS 1972-05-22 Insel Grun, Germersheim, West Germany.ffp 228.00 B
...
A1 - On The Corner... .flac 423.76 MB
B2 - Helen Butte.flac 346.08 MB
B3 - Mr. Freedom X.flac 141.12 MB
B1 - One And One.flac 128.57 MB
A2 - Black Satin.flac 106.15 MB
...
art/1.jpeg 109.91 KB
art/2.jpeg 69.11 KB
art/3.jpeg 111.43 KB
art/4.jpeg 93.92 KB
01. On the Corner.flac 20.59 MB
...
04 Side Four.flac 277.58 MB
01 Side One.flac 258.13 MB
02 Side Two.flac 214.61 MB
03 Side Three.flac 192.00 MB
Info.rtf 135.21 KB
...
07 - HELEN BUTTE.dsf 649.90 MB
04 - VOTE FOR MILES.dsf 354.93 MB
08 - MR. FREEDOM X.dsf 290.40 MB
03 - THINKIN' ONE THING AND DOIN' ANOTHER.dsf 270.77 MB
06 - ONE AND ONE.dsf 249.03 MB
...
Cd1/01Rated X.flac 78.26 MB
Cd1/02Honky Tonk.flac 49.47 MB
Cd1/03Theme From Jack Johnson.flac 65.10 MB
Cd1/04Black Satin,The Theme.flac 88.16 MB
Cd1/In Concert-Live At Philharmonic Hall (DISC 1).CUE 20.64 KB
...
Carlos Santana & Buddy Miles - Live 1972 (SQ QUAD LP-DVDA) MLP4.1.iso 1.80 GB
07. Helen Butte.flac 129.72 MB
04. Vote for Miles.flac 63.85 MB
08. Mr. Freedom X.flac 50.16 MB
03. Thinkin' One Thing and Doin' Another.flac 47.22 MB
06. One and One.flac 43.25 MB
...
06 - Free Form Funkafide Filth.flac 161.31 MB
03 - Evil Ways.flac 42.83 MB
05 - Them Changes.flac 37.49 MB
01 - Marbles.flac 26.31 MB
02 - Lava.flac 13.81 MB
...
artwork/Live!_3.jpg 6.17 MB
artwork/Live!_2.jpg 3.17 MB
artwork/Live!_4.jpg 3.12 MB
artwork/Live!_1.jpg 3.07 MB
artwork/Live!_jewelinlay.jpg 2.44 MB
...
Cd1/01Rated X.flac 78.26 MB
Cd1/audiochecker.log 381.00 B
Cd1/02Honky Tonk.flac 49.45 MB
Cd1/04Black Satin,The Theme.flac 88.15 MB
Cd1/In Concert-Live At Philharmonic Hall (DISC 1).log 3.24 KB
...
Cd1/01Rated X.flac 78.26 MB
Cd1/02Honky Tonk.flac 49.45 MB
Cd1/03Theme From Jack Johnson.flac 65.09 MB
Cd1/04Black Satin,The Theme.flac 88.15 MB
Cd1/In Concert-Live At Philharmonic Hall (DISC 1).CUE 708.00 B
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us