Language:
Count Basie ISO
Artwork/Insert In.jpg 1.92 MB
Artwork/Cover In.jpg 1.85 MB
Artwork/Cover Out.jpg 1.74 MB
Artwork/Booklet 04-05.jpg 1.73 MB
Artwork/Booklet 06-07.jpg 1.65 MB
...
Count Basie - Count Basie And The Kansas City 7.iso 1.61 GB
Artwork/tray.png 18.67 MB
Artwork/booklet_obverse_front.png 15.60 MB
Artwork/booklet_reverse_page_1.png 10.89 MB
Artwork/booklet_obverse_back.png 10.68 MB
...
Count Basie and His Orchestra.[1956].April in Paris (1995 MFSL UDCD 652).[NL+0802].wv.iso.wv.wv 164.83 MB
Artwork/booklet_obverse_back.png 10.68 MB
Artwork/booklet_obverse_front.png 15.60 MB
Artwork/booklet_obverse_page_3.png 4.08 MB
Artwork/booklet_obverse_page_4.png 4.30 MB
Artwork/booklet_reverse_page_1.png 10.89 MB
...
George Benson feat. the Count Basie Orchestra - 1990 - Big Boss Band.{Warner Bros. 7599-26295-2}.[NL+].iso.wv.wv 349.17 MB
Dizzy Gillespie & Count Basie - The Gifted Ones (1977) [EAC-FLAC].flac 245.50 MB
01 - Walking the Blues.mp3 16.51 MB
02 - Blues For Little Jazz.mp3 11.75 MB
03 - Vegas Drag.mp3 14.49 MB
04 - Wee Baby.mp3 12.90 MB
05 - Scooter.mp3 10.85 MB
...
Count Basie - April In Paris (compilation) - 2000.ape 235.30 MB
01 My Shining Hour.mp3 2.88 MB
02 Teach Me Tonight.mp3 3.93 MB
03 Work Song.mp3 2.93 MB
04 Why Try To Change Me Now.mp3 4.29 MB
05 Blues For Mr. Charlie.mp3 4.65 MB
...
2008-05-07 - Count Basie Theatre Magic Night (CC 882-83).ffp 1.63 KB
2008-05-07 - Count Basie Theatre Magic Night (CC 882-83).md5 1.65 KB
2008-05-07-D1T01-Intro.flac 87.31 MB
2008-05-07-D1T02-Badlands.flac 39.65 MB
2008-05-07-D1T03-Adam Raised A Cain.flac 32.98 MB
...
CD 1/01 Shoe Shine Boy.flac 10.02 MB
CD 1/02 Evenin'.flac 9.99 MB
CD 1/03 Boogie Woogie.flac 11.15 MB
CD 1/04 Oh, Lady Be Good.flac 10.49 MB
CD 1/05 I Ain't Got Nobody.flac 10.20 MB
...
22 - Lil'l Darlin'.mp3 11.09 MB
19 - Midnight Blue.mp3 10.30 MB
07 - Hey Jude.mp3 10.00 MB
13 - Duet.mp3 9.68 MB
18 - Whirly-Bird.mp3 8.88 MB
...
06 - Sunday At The Savoy.flac 60.49 MB
03 - Contractor's Blues.flac 44.45 MB
04 - The Blues Machine.flac 40.52 MB
01 - Bluesville.flac 40.41 MB
02 - 88 Basie Street.flac 28.55 MB
...
01 Shoe Shine Boy.flac 19.80 MB
02 Oh, Lady Be Good.flac 21.61 MB
03 St. Louis Blues.flac 27.87 MB
04 Tattersfield Stomp.flac 12.77 MB
05 Rug Cutter's Swing.flac 16.78 MB
...
covers/booklet01.jpg 4.08 MB
covers/booklet02.jpg 874.92 KB
covers/booklet03.jpg 589.37 KB
covers/booklet04.jpg 694.55 KB
covers/booklet05.jpg 862.60 KB
...
Scans/booklet front.jpg 1.18 MB
Scans/back.jpg 753.02 KB
Scans/booklet back.jpg 533.17 KB
Scans/cd.jpg 489.97 KB
08. Call Me Darling.flac 18.41 MB
...
Scans/booklet 12-01.jpg 5.20 MB
Scans/back.jpg 2.54 MB
Scans/booklet 04-05.jpg 1.83 MB
Scans/booklet 06-07.jpg 1.77 MB
Scans/booklet 02-03.jpg 1.64 MB
...
Pictures/Back.jpg 1.06 MB
Pictures/Disk.jpg 163.33 KB
Pictures/Front.jpg 814.61 KB
Pictures/Text.jpg 1.55 MB
Traks/01 - Introduction By John Hammond.flac 28.18 MB
...
01 - Oh, Lady Be Good.flac 26.68 MB
02 - Secrets.flac 22.63 MB
03 - I Want a Little Girl.flac 22.41 MB
04 - Shoe Shine Boy.flac 22.31 MB
05 - Count's Place.flac 30.51 MB
...
JBJ & KOS 2014-07-30 Red Bank, NJ 01.flac 12.85 MB
JBJ & KOS 2014-07-30 Red Bank, NJ 02.flac 31.70 MB
JBJ & KOS 2014-07-30 Red Bank, NJ 03.flac 28.20 MB
JBJ & KOS 2014-07-30 Red Bank, NJ 04.flac 33.89 MB
JBJ & KOS 2014-07-30 Red Bank, NJ 05.flac 5.37 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us