Language:
Breaking Bad 1080p BDRemux HDClub lostrator ShaKh
Season 01/Breaking Bad.S01E01.Pilot.1080p.mkv 16.28 GB
Season 01/Breaking Bad.S01E02.Cat's In The Bag.1080p.mkv 13.16 GB
Season 01/Breaking Bad.S01E03. And The Bag's In The River.1080p.mkv 12.66 GB
Season 01/Breaking Bad.S01E04.Cancer Man.1080p.mkv 12.79 GB
Season 01/Breaking Bad.S01E05.Gray Matter.1080p.mkv 14.83 GB
...
Breaking Bad.S03E03.I.F.T.1080p.mkv 8.99 GB
Breaking Bad.S03E10.Fly.1080p.mkv 8.89 GB
Breaking Bad.S03E01.No Mas.1080p.mkv 8.79 GB
Breaking Bad.S03E05.Mas.1080p.mkv 8.74 GB
Breaking Bad.S03E02.Caballo Sin Nombre.1080p.mkv 8.71 GB
...
Breaking Bad.S04E13.Face Off.1080p.mkv 9.73 GB
Breaking Bad.S04E05.Shotgun.1080p.mkv 9.59 GB
Breaking Bad.S04E01.Box Cutter.1080p.mkv 9.54 GB
Breaking Bad.S04E06.Cornered.1080p.mkv 9.42 GB
Breaking Bad.S04E07.Problem Dog.1080p.mkv 9.40 GB
...
Breaking Bad.S01E01.Pilot.1080p.mkv 16.28 GB
Breaking Bad.S01E06.Crazy Handful.1080p.mkv 14.93 GB
Breaking Bad.S01E05.Gray Matter.1080p.mkv 14.83 GB
Breaking Bad.S01E07.A No-Rough-Stuff Type Deal.1080p.mkv 14.65 GB
Breaking Bad.S01E02.Cat's In The Bag.1080p.mkv 13.16 GB
...
Breaking Bad.S02E09.4 Days Out.1080p.mkv 13.36 GB
Breaking Bad.S02E06.Peekaboo.1080p.mkv 13.35 GB
Breaking Bad.S02E07.Negro y Azul.1080p.mkv 13.31 GB
Breaking Bad.S02E08.Better Call Saul.1080p.mkv 13.29 GB
Breaking Bad.S02E02.Grilled.1080p.mkv 11.65 GB
...
Breaking Bad.S02E01.Seven Thirty-Seven.1080p.mkv 11.35 GB
Breaking Bad.S02E02.Grilled.1080p.mkv 11.65 GB
Breaking Bad.S02E03.Bit By Dead Bee.1080p.mkv 11.20 GB
Breaking Bad.S02E04.Down.1080p.mkv 11.07 GB
Breaking Bad.S02E05.Breakage.1080p.mkv 11.25 GB
...
Breaking Bad.S03E01.No Mas.1080p.mkv 8.79 GB
Breaking Bad.S03E02.Caballo Sin Nombre.1080p.mkv 8.71 GB
Breaking Bad.S03E03.I.F.T.1080p.mkv 8.99 GB
Breaking Bad.S03E04.Green Light.1080p.mkv 8.66 GB
Breaking Bad.S03E05.Mas.1080p.mkv 8.74 GB
...
Breaking Bad.S04E01.Box Cutter.1080p.mkv 9.54 GB
Breaking Bad.S04E02.38 Snub.1080p.mkv 9.33 GB
Breaking Bad.S04E03.Open House.1080p.mkv 9.33 GB
Breaking Bad.S04E04.Bullet Points.1080p.mkv 9.19 GB
Breaking Bad.S04E05.Shotgun.1080p.mkv 9.59 GB
...
Breaking Bad.S05E01.Live Free Or Die.1080p.mkv 9.59 GB
Breaking Bad.S05E02.Madrigal.1080p.mkv 9.97 GB
Breaking Bad.S05E08.Gliding Over All.1080p.mkv 10.29 GB
Breaking Bad.S05E06.Buyout.1080p.mkv 10.29 GB
Breaking Bad.S05E13.To'hajiilee.1080p.mkv 10.33 GB
...
Breaking Bad.S01E03. And The Bag's In The River.1080p.mkv 12.66 GB
Breaking Bad.S01E04.Cancer Man.1080p.mkv 12.79 GB
Breaking Bad.S01E02.Cat's In The Bag.1080p.mkv 13.16 GB
Breaking Bad.S01E07.A No-Rough-Stuff Type Deal.1080p.mkv 14.65 GB
Breaking Bad.S01E05.Gray Matter.1080p.mkv 14.83 GB
...
Breaking.Bad.2x01.737.BDRemux.2xRus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv 9.13 GB
Breaking.Bad.2x02.Grilled.BDRemux.2xRus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv 9.30 GB
Breaking.Bad.2x03.Bit.by.Dead.BDRemux.2xRus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv 9.02 GB
Breaking.Bad.2x04.Down.BDRemux.2xRus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv 8.98 GB
Breaking.Bad.2x05.Breakage.BDRemux.2xRus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv 9.12 GB
...
12.Fiona.Interrupted/BDMV/STREAM/00000.m2ts 7.70 GB
08.Parenthood/BDMV/STREAM/00000.m2ts 7.48 GB
10.A.Great.Cause/BDMV/STREAM/00000.m2ts 7.39 GB
04.A.Beautiful.Mess/BDMV/STREAM/00000.m2ts 7.37 GB
01.Summertime/BDMV/STREAM/00000.m2ts 7.33 GB
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 37.20 KB
BDMV/BACKUP/index.bdmv 120.00 B
BDMV/BACKUP/MovieObject.bdmv 290.00 B
BDMV/BACKUP/PLAYLIST/00000.mpls 404.00 B
BDMV/CLIPINF/00000.clpi 37.20 KB
...
Breaking.Bad.S01.Season.1.1080p/Breaking.Bad.S01E01.1080p-en.srt 51.35 KB
Breaking.Bad.S01.Season.1.1080p/Breaking.Bad.S01E01.1080p.mkv 667.33 MB
Breaking.Bad.S01.Season.1.1080p/Breaking.Bad.S01E01.1080p.srt 41.54 KB
Breaking.Bad.S01.Season.1.1080p/Breaking.Bad.S01E02.1080p-en.srt 41.63 KB
Breaking.Bad.S01.Season.1.1080p/Breaking.Bad.S01E02.1080p.mkv 553.84 MB
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 35.96 KB
BDMV/BACKUP/MovieObject.bdmv 290.00 B
BDMV/BACKUP/PLAYLIST/00000.mpls 478.00 B
BDMV/BACKUP/index.bdmv 120.00 B
BDMV/CLIPINF/00000.clpi 35.96 KB
...
BDMV/BACKUP/CLIPINF/00001.clpi 1.01 KB
BDMV/BACKUP/PLAYLIST/00000.mpls 218.00 B
BDMV/BACKUP/index.bdmv 526.00 B
BDMV/BACKUP/MovieObject.bdmv 278.00 B
BDMV/CLIPINF/00001.clpi 1.01 KB
...
501 Live Free Or Die/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 17.81 KB
501 Live Free Or Die/BDMV/BACKUP/PLAYLIST/00000.mpls 462.00 B
501 Live Free Or Die/BDMV/BACKUP/MovieObject.bdmv 290.00 B
501 Live Free Or Die/BDMV/BACKUP/index.bdmv 120.00 B
501 Live Free Or Die/BDMV/CLIPINF/00000.clpi 17.81 KB
...
Les.Aventures.De.Rabbi.Jacob.1973.1080p.BDRemux.HDCLUB/BDMV/BACKUP/index.bdmv 120.00 B
Les.Aventures.De.Rabbi.Jacob.1973.1080p.BDRemux.HDCLUB/BDMV/index.bdmv 120.00 B
Les.Aventures.De.Rabbi.Jacob.1973.1080p.BDRemux.HDCLUB/BDMV/BACKUP/MovieObject.bdmv 290.00 B
Les.Aventures.De.Rabbi.Jacob.1973.1080p.BDRemux.HDCLUB/BDMV/MovieObject.bdmv 290.00 B
Les.Aventures.De.Rabbi.Jacob.1973.1080p.BDRemux.HDCLUB/BDMV/BACKUP/PLAYLIST/00000.mpls 478.00 B
...
301 No Mas/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 18.90 KB
301 No Mas/BDMV/BACKUP/MovieObject.bdmv 290.00 B
301 No Mas/BDMV/BACKUP/PLAYLIST/00000.mpls 414.00 B
301 No Mas/BDMV/BACKUP/index.bdmv 120.00 B
301 No Mas/BDMV/CLIPINF/00000.clpi 18.90 KB
...
Part 1/BDMV/BACKUP/CLIPINF/00000.clpi 22.61 KB
Part 1/BDMV/BACKUP/PLAYLIST/00000.mpls 316.00 B
Part 1/BDMV/BACKUP/index.bdmv 120.00 B
Part 1/BDMV/BACKUP/MovieObject.bdmv 290.00 B
Part 1/BDMV/CLIPINF/00000.clpi 22.61 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us