Language:
Bach Harpsichord Concertos I II Mortensen
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/CDImage.flac 320.36 MB
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/back.jpg 28.19 KB
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/front.jpg 25.39 KB
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/CDImage.log 2.62 KB
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/CDImage.cue 1.42 KB
...
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/CDImage.flac 320.36 MB
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/front.jpg 37.58 KB
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/back.jpg 28.19 KB
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/CDImage.log 2.62 KB
[Bach] Harpischord Concertos Vol. 1 [CPO 999 989-2] Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen/CDImage.cue 1.42 KB
...
Vol. II/01-01-I_Allegro-SMR.flac 152.70 MB
Vol. II/01-07-I_Allegro-SMR.flac 146.82 MB
Vol. I/04_Bach Keyboard Concerto in E major, BWV 1053 I. Allegro.flac 136.17 MB
Vol. I/03_Bach Keyboard Concerto in D minor, BWV 1052 III. Allegro.flac 123.15 MB
Vol. I/01_Bach Keyboard Concerto in D minor, BWV 1052 I. Allegro.flac 117.28 MB
...
CD1/Bach: Harpsichord Concertos Vol. 3.cue 3.16 KB
CD1/Bach: Harpsichord Concertos Vol. 3.flac 367.89 MB
CD1/Bach: Harpsichord Concertos Vol. 3.log 8.55 KB
CD2/Bach: Harpsichord Concertos Vol. 3 (CD2).cue 2.46 KB
CD2/Bach: Harpsichord Concertos Vol. 3 (CD2).flac 231.78 MB
...
01 - Concerto VI in F Major BWV 1057 - I Allegro.flac 281.75 MB
02 - Concerto VI in F Major BWV 1057 - II Andante.flac 158.33 MB
03 - Concerto VI in F Major BWV 1057 - III Allegro assai.flac 206.75 MB
04 - Concerto in G minor BWV 1058 - I Allegro.flac 140.46 MB
05 - Concerto in G minor BWV 1058 - II Andante.flac 218.50 MB
...
CD2/04 J. S. Bach - Brandenburg Concerto No. 5 in D (BWV 1050) Allegro.m4a 62.18 MB
CD1/11 J. S. Bach - I Musici - Violin Concerto in E (BWV 1042) Allegro.m4a 48.00 MB
CD1/04 J. S. Bach - I Musici - Brandenburg Concerto No. 1 in F (BWV 1046) Menuetto Polacca.m4a 38.36 MB
CD2/01 J. S. Bach - Brandenburg Concerto No. 4 in G (BWV 1049) Allegro.m4a 37.42 MB
CD2/11 J. S. Bach - Violin Concerto in A minor (BWV 1041) Andante.m4a 34.83 MB
...
Bach - Harpsichord Concertos, Vol.2.cue 2.26 KB
Bach - Harpsichord Concertos, Vol.2.flac 378.21 MB
Bach - Harpsichord Concertos, Vol.2.log 6.72 KB
scans/digibox1.jpg 644.16 KB
scans/digibox2.jpg 267.26 KB
...
12 маленьких прелюдий/Lubimov 01 Прелюдия до мажор BWV 924.mp3 1.32 MB
12 маленьких прелюдий/Lubimov 02 Прелюдия до мажор BWV 939.mp3 683.72 KB
12 маленьких прелюдий/Lubimov 03 Прелюдия до минор BWV 999.mp3 1.58 MB
12 маленьких прелюдий/Lubimov 04 Прелюдия ре мажор BWV 925.mp3 1.45 MB
12 маленьких прелюдий/Lubimov 05 Прелюдия ре минор BWV 926.mp3 1.37 MB
...
01 - Suite Nr.1 BWV 1007 I. Prelude.mp3 4.75 MB
01 - Suite Nr.2 BWV 1008 I. Prelude.mp3 9.48 MB
02 - Suite Nr.1 BWV 1007 II. Allemande.mp3 7.64 MB
02 - Suite Nr.2 BWV 1008 II. Allemande.mp3 6.45 MB
03 - Suite Nr.1 BWV 1007 III. Courante.mp3 5.90 MB
...
Linn Records - J. S. Bach Harpsichord Concertos.iso 3.64 GB
1-01 - Concerto No.1 BWV 1052 in D minor- I. Allegro.flac 172.58 MB
1-02 - Concerto No.1 BWV 1052 in D minor- II. Adagio.flac 142.37 MB
1-03 - Concerto No.1 BWV 1052 in D minor- III. Allegro.flac 174.94 MB
1-04 - Concerto No.2 BWV 1053 in E major- I..flac 178.61 MB
1-05 - Concerto No.2 BWV 1053 in E major- II. Siciliano.flac 94.64 MB
...
CD1/Bach - Harpsichord Concertos - CD1.ape 298.43 MB
CD1/Bach - Harpsichord Concertos - CD1.cue 1.10 KB
CD1/Bach - Harpsichord Concertos - CD1.log 1.99 KB
CD2/Bach J.S. - Harpsichord Concertos - CD2.ape 290.69 MB
CD2/Bach J.S. - Harpsichord Concertos - CD2.cue 2.02 KB
...
CD2/R.Egarr, The Academy of Ancient Music, A.Manze - J.S.Bach - Harpsichord Concertos - CD2.flac 374.31 MB
CD1/R.Egarr, The Academy of Ancient Music, A.Manze - J.S.Bach - Harpsichord Concertos - CD1.flac 358.83 MB
Scans/In_1.jpg 2.48 MB
Scans/In_13.jpg 2.45 MB
Scans/In_12.jpg 2.40 MB
...
04-Concerto No. 2 in E Major, BWV 1053_ I..flac 178.94 MB
03-Concerto No. 1 in D Minor , BWV 1052_ III. Allegro.flac 175.39 MB
01-Concerto No. 1 in D Minor , BWV 1052_ I. Allegro.flac 173.08 MB
10-Concerto No. 3 in D Major, BWV 1054_ I..flac 165.16 MB
19-Concerto No. 6 in F Major, BWV 1057_ I..flac 149.40 MB
...
cover.JPG 35.06 KB
W.F. Bach - Harpsichord Concertos.cue 1.22 KB
W.F. Bach - Harpsichord Concertos.flac 301.65 MB
W.F. Bach - Harpsichord Concertos.log 2.03 KB
W.F. Bach 1.jpg 118.34 KB
...
1-04 - Concerto No.2 BWV 1053 in E major- I..flac 178.61 MB
1-03 - Concerto No.1 BWV 1052 in D minor- III. Allegro.flac 174.94 MB
1-01 - Concerto No.1 BWV 1052 in D minor- I. Allegro.flac 172.58 MB
2-10 - Concerto No.3 BWV 1054 in D major- I..flac 164.74 MB
2-19 - Concerto No.6 BWV 1057 in F major- I..flac 148.81 MB
...
Bach Concertos for Harpsichord & Strings/00. St James Baroque Players - Bach Concertos for Harpsichord & Strings.m3u 1.25 KB
Bach Concertos for Harpsichord & Strings/01 - Concerto No 3 in D major BWV1054 I. Allegro.flac 54.98 MB
Bach Concertos for Harpsichord & Strings/02 - II. Adagio e piano sempre.flac 34.46 MB
Bach Concertos for Harpsichord & Strings/03 - III. Finale- Allegro.flac 19.11 MB
Bach Concertos for Harpsichord & Strings/04 - Concerto No 2 in E major BWV1053 I. Allegro.flac 57.67 MB
...
Artwork/cover.jpg 555.49 KB
Artwork/gatefold inside.jpg 10.94 MB
Artwork/gatefold.jpg 34.48 MB
Artwork/label 1.jpg 726.24 KB
Artwork/label 2.jpg 768.87 KB
...
Bach - Harpsichord Concertos, Vol.1.cue 2.21 KB
Bach - Harpsichord Concertos, Vol.1.flac 383.10 MB
Bach - Harpsichord Concertos, Vol.1.log 4.67 KB
scans/cover1.jpg 598.11 KB
scans/cover2.jpg 252.76 KB
...
16 - Suite Nr.6 BWV 1012 II. Allemande.mp3 24.09 MB
15 - Suite Nr.5 BWV 1011 I. Prelude.mp3 16.92 MB
04 - Suite Nr.2 BWV 1008 IV. Sarabande.mp3 14.00 MB
11 - Suite Nr.3 BWV 1009 IV. Sarabande.mp3 12.15 MB
15 - Suite Nr.6 BWV 1012 I. Prelude.mp3 12.10 MB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us