Language:
BLES01347
BLES01347-[Warhammer 40,000 Space Marine].iso.iso 5.36 GB
PS3_GAME/LICDIR/LIC.DAT 64.00 KB
PS3_GAME/TROPDIR/NPWR00938_00/TROPHY.TRP 6.35 MB
PS3_GAME/USRDIR/archive/battle/sound/narration/ADN_NML_E.cpk 262.70 KB
PS3_GAME/USRDIR/archive/battle/sound/narration/ADN_NML_J.cpk 211.48 KB
PS3_GAME/USRDIR/archive/battle/sound/narration/ADN_RV1_ENM_E.cpk 927.22 KB
...
PS3_GAME/LICDIR/LIC.DAT 64.00 KB
PS3_GAME/TROPDIR/NPWR00855_00/TROPHY.TRP 3.38 MB
PS3_GAME/USRDIR/data/chunks/mp_tdm_17__r000_main.opps3 42.30 MB
PS3_GAME/USRDIR/data/chunks/mp_tdm_18__wrld.opps3 32.90 MB
PS3_GAME/USRDIR/data/chunks/part_02_04__s_020_r300_crash_site.opps3 28.14 MB
...
PS3_GAME/LICDIR/LIC.DAT 64.00 KB
PS3_GAME/TROPDIR/NPWR00938_00/TROPHY.TRP 6.35 MB
PS3_GAME/USRDIR/archive/battle/sound/narration/ADN_NML_E.cpk 262.70 KB
PS3_GAME/USRDIR/archive/battle/sound/narration/ADN_NML_J.cpk 211.48 KB
PS3_GAME/USRDIR/archive/battle/sound/narration/ADN_RV1_ENM_E.cpk 927.22 KB
...
PS3_GAME/USRDIR/streamingaudio/in_game_default.pck 343.59 MB
PS3_GAME/ICON0.PNG 86.82 KB
PS3_GAME/ICON1.PAM 2.41 MB
PS3_GAME/LICDIR/LIC.DAT 64.00 KB
PS3_GAME/PARAM.SFO 1.07 KB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us