Language:
8Dio Adagio Violas Kontakt
8Dio - Adagio Violas (Kontakt).iso 16.54 GB
Samples/Ambiences/Adagio_Viola_Ambience_0027.ncw 7.63 MB
Samples/Ambiences/Adagio_Viola_Ambience_0032.ncw 7.51 MB
Samples/Ambiences/Adagio_Viola_Ambience_0031.ncw 7.22 MB
Samples/Ambiences/Adagio_Viola_Ambience_0039.ncw 7.20 MB
Samples/Ambiences/Adagio_Viola_Ambience_0047.ncw 6.29 MB
...
SYNTHiC4TE.nfo 9.42 KB
syn-8davl1.sfv 3.17 KB
syn-8davl1.rar 400.00 MB
syn-8davl1.r39 220.58 MB
syn-8davl1.r38 400.00 MB
...
readme.txt 260.00 B
syn-8davl1.r00 400.00 MB
syn-8davl1.r01 400.00 MB
syn-8davl1.r02 400.00 MB
syn-8davl1.r03 400.00 MB
...
Samples/Ambiences/cello_amb_35.ncw 10.01 MB
Samples/Ambiences/cello_amb_36.ncw 9.68 MB
Samples/Ambiences/cello_amb_37.ncw 9.45 MB
Samples/Ambiences/cello_amb_38.ncw 8.70 MB
Samples/Ambiences/cello_amb_11.ncw 8.16 MB
...
Divisi/Divisi_Longs_Samples/Mix/div_sus_molto_vib_mf_E1_MIX.ncw 3.96 MB
Divisi/Divisi_Longs_Samples/Close/div_sus_molto_vib_mf_E1_CLOSE.ncw 3.92 MB
Divisi/Divisi_Longs_Samples/Far/div_sus_molto_vib_mf_E1_FAR.ncw 3.68 MB
Divisi/Divisi_Longs_Samples/Mix/div_sus_molto_vib_mf_C2_MIX.ncw 3.31 MB
Divisi/Divisi_Longs_Samples/Mix/div_sus_molto_vib_mf_D1_MIX.ncw 3.31 MB
...
Ensemble/Ensemble_FX_Samples/Mix/ens_fx_pizz_clusters#3_MIX.ncw 4.62 MB
Ensemble/Ensemble_FX_Samples/Close/ens_fx_pizz_clusters#3_CLOSE.ncw 4.59 MB
Ensemble/Ensemble_FX_Samples/Close/ens_bouncing_con_legno_2_CLOSE.ncw 4.21 MB
Ensemble/Ensemble_FX_Samples/Mix/ens_bouncing_con_legno_2_MIX.ncw 4.20 MB
Ensemble/Ensemble_FX_Samples/Far/ens_fx_pizz_clusters#3_FAR.ncw 4.14 MB
...
Ensemble/Ensemble_Sordino_Loure_Samples/Mix/Ens Sord Loure 9 rep MP 70_UP(C5)_MIX.ncw 1.88 MB
Ensemble/Ensemble_Sordino_Loure_Samples/Mix/Ens Sord Loure 9 rep MP 70_UP(G#4)_MIX.ncw 1.88 MB
Ensemble/Ensemble_Sordino_Loure_Samples/Mix/Ens Sord Loure 9 rep MP 70_UP(A#4)_MIX.ncw 1.87 MB
Ensemble/Ensemble_Sordino_Loure_Samples/Mix/Ens Sord Loure 9 rep MP 70_UP(D5)_MIX.ncw 1.87 MB
Ensemble/Ensemble_Sordino_Loure_Samples/CLose/Ens Sord Loure 9 rep MP 70_UP(C5)_CLOSE.ncw 1.87 MB
...
Ensemble/Ensemble_Sustain_Samples/Mix/ens_sus_molto_vib_mf_F#2_MIX.ncw 4.62 MB
Ensemble/Ensemble_Sustain_Samples/Close/ens_sus_molto_vib_mf_F#2_CLOSE.ncw 4.53 MB
Ensemble/Ensemble_Sustain_Samples/Far/ens_sus_molto_vib_mf_F#2_FAR.ncw 4.30 MB
Ensemble/Ensemble_Sustain_Samples/Mix/ens_sus_molto_vib_mf_E2_MIX.ncw 4.01 MB
Ensemble/Ensemble_Sustain_Samples/Close/ens_sus_molto_vib_mf_E2_CLOSE.ncw 3.94 MB
...
Samples/Ambiences/Adagio_Basses_Amb_050033.ncw 11.29 MB
Samples/Ambiences/Adagio_Basses_Amb_260003.ncw 9.15 MB
Samples/Ambiences/Adagio_Basses_Amb_150029.ncw 7.91 MB
Samples/Ambiences/Adagio_Basses_Amb_220027.ncw 7.34 MB
Samples/Ambiences/Adagio_Basses_Amb_060032.ncw 6.55 MB
...
Samples/Ambiences/cello_amb_35.ncw 10.01 MB
Samples/Ambiences/cello_amb_36.ncw 9.68 MB
Samples/Ambiences/cello_amb_37.ncw 9.45 MB
Samples/Ambiences/cello_amb_38.ncw 8.70 MB
Samples/Ambiences/cello_amb_11.ncw 8.16 MB
...
Ensemble/Ensemble_Loure_Samples/Close/Ens Loure 9 reps MF_70 intentional attack_UP(C5)_CLOSE.ncw 2.04 MB
Ensemble/Ensemble_Loure_Samples/Close/Ens Loure 9 reps MF_70 intentional attack_UP(A#4)_CLOSE.ncw 2.03 MB
Ensemble/Ensemble_Loure_Samples/Close/Ens Loure 9 reps MF_70 intentional attack(C5)_CLOSE.ncw 2.03 MB
Ensemble/Ensemble_Loure_Samples/Close/Ens Loure 9 reps MF_70 intentional attack(A#4)_CLOSE.ncw 2.02 MB
Ensemble/Ensemble_Loure_Samples/Close/Ens Loure 9 reps MF_70 intentional attack_UP(G#4)_CLOSE.ncw 2.02 MB
...
Samples/Solo/Solo_Phrases_Samples/sol_phrase_d_10.ncw 8.81 MB
Samples/Solo/Solo_Phrases_Samples/sol_phrase_d_10 2.ncw 8.41 MB
Samples/Solo/Solo_Phrases_Samples/sol_phrase_d_10 1.ncw 7.16 MB
Samples/Ensemble/Ensemble_Phrases_Samples/01/ens_tuning_fx_2.ncw 6.16 MB
Samples/Ensemble/Ensemble_Phrases_Samples/03/ens_tuning_fx_2 2.ncw 6.12 MB
...
ap-8dav1v1.r32 381.47 MB
ap-8dav1v1.r01 381.47 MB
ap-8dav1v1.r02 381.47 MB
ap-8dav1v1.r03 381.47 MB
ap-8dav1v1.r04 381.47 MB
...
readme.txt 260.00 B
mgn-8dadgv.t38 83.49 MB
mgn-8dadgv.t37 95.37 MB
mgn-8dadgv.t36 95.37 MB
mgn-8dadgv.t35 95.37 MB
...
SYNTHiC4TE.nfo 9.43 KB
syn-8dabv1.sfv 3.77 KB
syn-8dabv1.rar 200.00 MB
syn-8dabv1.r47 145.39 MB
syn-8dabv1.r46 200.00 MB
...
8Dio Adagio Basses v1/8Dio Adagio Basses v1.part03.rar 850.00 MB
8Dio Adagio Basses v1/8Dio Adagio Basses v1.part08.rar 850.00 MB
8Dio Adagio Basses v1/8Dio Adagio Basses v1.part05.rar 850.00 MB
8Dio Adagio Basses v1/8Dio Adagio Basses v1.part04.rar 850.00 MB
8Dio Adagio Basses v1/8Dio Adagio Basses v1.part09.rar 850.00 MB
...
8Dio Adagio Violins v1 v1.0.part14.rar 940.00 MB
8Dio Adagio Violins v1 v1.0.part02.rar 940.00 MB
8Dio Adagio Violins v1 v1.0.part03.rar 940.00 MB
8Dio Adagio Violins v1 v1.0.part04.rar 940.00 MB
8Dio Adagio Violins v1 v1.0.part05.rar 940.00 MB
...
AudioP2P.nfo 7.60 KB
ap-8dav1v1.sfv 1.46 KB
ap-8dav1v1.rar 381.47 MB
ap-8dav1v1.r58 227.52 MB
ap-8dav1v1.r57 381.47 MB
...
8dio Adagio Strings Bundle 9 VST-AU-AAX KONTAKT Instruments.part13.rar 4.38 GB
8dio Adagio Strings Bundle 9 VST-AU-AAX KONTAKT Instruments.part02.rar 4.38 GB
8dio Adagio Strings Bundle 9 VST-AU-AAX KONTAKT Instruments.part03.rar 4.38 GB
8dio Adagio Strings Bundle 9 VST-AU-AAX KONTAKT Instruments.part04.rar 4.38 GB
8dio Adagio Strings Bundle 9 VST-AU-AAX KONTAKT Instruments.part05.rar 4.38 GB
...
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us