Language:
3D Parallax Transitions Pack
3D Simple Transitions Pack/(Footage)/Transition_00 SMALL/pre_comps and render_00_DONOT EDIT/box one.mov 23.98 MB
3D Simple Transitions Pack/(Footage)/Transition_00 SMALL/pre_comps and render_00_DONOT EDIT/box one_VRayMatteShadow.mov 6.43 MB
3D Simple Transitions Pack/(Footage)/Transition_01 BOXES/pre_comps and render_01_DONOT EDIT/group 01.mov 60.21 MB
3D Simple Transitions Pack/(Footage)/Transition_01 BOXES/pre_comps and render_01_DONOT EDIT/group 01__VRayMatteShadow.mov 22.24 MB
3D Simple Transitions Pack/(Footage)/Transition_02 H-BLINDES/pre_comps and render_02_DONOT EDIT/group 02.mov 44.07 MB
...
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0005.jpg 33.15 KB
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0006.jpg 33.15 KB
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0007.jpg 33.15 KB
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0008.jpg 33.15 KB
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0009.jpg 36.17 KB
...
videohive-6877635-25-3d-transitions-pack/25 3D Transitions Pack.aep 35.65 MB
videohive-6877635-25-3d-transitions-pack/Tutorial.mp4 24.65 MB
25 3D Transitions Pack.mp4 19.82 MB
videohive-6877635-25-3d-transitions-pack/(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_15/Shadow-AO/Shadow-AO_0021.jpg 143.58 KB
videohive-6877635-25-3d-transitions-pack/(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_15/Shadow-AO/Shadow-AO_0020.jpg 141.87 KB
...
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0005.jpg 33.15 KB
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0006.jpg 33.15 KB
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0007.jpg 33.15 KB
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0008.jpg 33.15 KB
(Footage)/Resources/02_Renders/Scene_01/Pass/Pass/P_matlum0009.jpg 36.17 KB
...
2 AECS5 Project/Dynamic_Typography/(Footage)/3d.mov 475.61 MB
1 Help/DT Tutorial.mov 107.13 MB
8015370.mp4 13.91 MB
2 AECS5 Project/Dynamic_Typography/Dynamic_Typography.aep 7.22 MB
2 AECS5 Project/Dynamic_Typography/(Footage)/hifootage_sfx.aif 5.06 MB
...
videohive-8216354-3d-cartoon-fx-pack-2/3D Cartoon Pack FX/Energy Explosion/3D Cartoon FX (Energy Explosion) #1.c4d 207.54 KB
videohive-8216354-3d-cartoon-fx-pack-2/3D Cartoon Pack FX/Energy Explosion/3D Cartoon FX (Energy Explosion) #10.c4d 312.80 KB
videohive-8216354-3d-cartoon-fx-pack-2/3D Cartoon Pack FX/Energy Explosion/3D Cartoon FX (Energy Explosion) #11.c4d 384.98 KB
videohive-8216354-3d-cartoon-fx-pack-2/3D Cartoon Pack FX/Energy Explosion/3D Cartoon FX (Energy Explosion) #12.c4d 271.10 KB
videohive-8216354-3d-cartoon-fx-pack-2/3D Cartoon Pack FX/Energy Explosion/3D Cartoon FX (Energy Explosion) #13.c4d 190.50 KB
...
(Footage)/Elements/Backgrounds/background1.mov 30.01 MB
(Footage)/Elements/Backgrounds/background2.mov 21.13 MB
(Footage)/Elements/big star.mov 8.84 MB
(Footage)/Elements/flare.mov 1.57 MB
(Footage)/Elements/Part TR1.mov 6.09 MB
...
Crack/Element3DLicenseGenerator.exe 725.00 KB
Crack/ReadME.txt 1.65 KB
Crack/x32/Element.aex 4.53 MB
Crack/x64/Element.aex 4.72 MB
Element_3D_Installer/ElementInstaller 1.6.2 (480).exe 88.08 MB
...
Videohive - Cinema 4D Templates - 3D Cartoon FX Pack 2.zip 123.01 MB
MetropolitanInstaller.dmg/MetropolitanInstaller.dmg 797.22 MB
MetropolitanInstaller.exe/MetropolitanInstaller.exe 757.07 MB
Metropolitan_3D_Formats/Metropolitan_3D_Formats/buildings_alternate_files/street_layout_01.FBX 172.75 MB
Metropolitan_3D_Formats/Metropolitan_3D_Formats/buildings_alternate_files/street_layout_04.FBX 149.18 MB
Metropolitan_3D_Formats/Metropolitan_3D_Formats/buildings_alternate_files/street_layout_02.FBX 142.38 MB
...
3D Parallax Background v1.25.apk.apk 20.01 MB
3D Parallax Background v1.17 FULL VERSION Android.apk 15.07 MB
01 Transition.mov 81.59 MB
01 Transition_Matte.mov 6.82 MB
02 Transition.mov 46.52 MB
03 Transition.mov 21.50 MB
03 Transition_Matte.mov 657.45 KB
...
Ink Spill.pxt 3.33 MB
Ink Splatters.pxt 3.12 MB
Brushstrokes - Rough Dry Texture.pxt 1.45 MB
Brushstrokes - Medium Texture.pxt 1.44 MB
Clouds - Adjustment.pxt 920.07 KB
...
VideoHive - 165 Transitions Pack v1.zip 251.13 MB
ad_mason_moore_sbs_480p_2000.mp4 601.66 MB
mm_lisa_ann_sbs_480p_2000.mp4 547.91 MB
tf_ash_hollywood_sbs_480p_2000.mp4 588.25 MB
tf_dani_jensen_sbs_480p_2000.mp4 936.14 MB
tf_lexi_bloom_sbs_480p_2000.mp4 764.82 MB
...
How_To.mp4 35.67 MB
video-board-pack.lib4d 428.68 MB
Main.jpg 46.61 KB
Photos/Sci-Fi-Scene.jpg 192.65 KB
Photos/Robot-Board.jpg 141.66 KB
...
Crack/Element3DLicenseGenerator.exe 1.13 MB
Crack/ReadME.txt 1.57 KB
Crack/x32/Element.aex 4.45 MB
Crack/x64/Element.aex 4.61 MB
Element_3D_Installer/ElementInstaller 1.6.2 (480).exe 88.08 MB
...
3D Parallax Background v1.21 APK.tgz 19.14 MB
[Videohive][10580682] Transitions Pack - After Effects Project Files [Fluck3r].zip 583.25 KB
Về chúng tôi : Chúng tôi là một DHT tài nguyên tìm kiếm dựa trên giao thức Torrents, tất cả các nguồn lực này đến từ các trình thu thập web DHT cho 24 giờ. Tất cả các dữ liệu được tạo ra tự động bởi chương trình. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ tài nguyên và tác phẩm Torrents, chỉ để lập chỉ mục thông tin Torrents meta và cung cấp dịch vụ tìm kiếm.
Nam châm liên kết & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us